جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه ۶ مهر
پارسینه: جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۶ مهر ۹۹ اعلام شد.
۰۵ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۱
۰
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۶ مهر ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش
ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ دانش فنی پایه /پودمان اول - پایه ۱۰- رشته صنایع چوب - شاخه فنی

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ نازک دوزی /مدلسازی دامن - پایه ۱۰ - درس خیاطی - شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ کاربر رایانه - پایه ۱۰ و ۱۱ -رشته کامپیوتر - شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ کارگاه نوآوری و کارآفرینی- پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ اخلاق حرفه ای- پودمان ۱ شایستگی ۱ -پایه ۱۲ -شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای

دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ریاضی -زیر مسئله و حل مسئله ساده‌تر پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ریاضی-صرب و تقسیم عددگویا پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ریاضی-نمایش مجموعه اعداد پایه نهم


دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ تولید محتوای الکترونیکی - آموزش نرمافزار Nitro PDF

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ شیمی ۱ پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک


ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ زیست شناسی ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی ۱ الگو و دنباله پایه ۱۰ رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۲ برآیند میدان‌های الکترونیکی پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸ درس دین وزندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۸:۳۰ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۰:۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۱۱:۴۵ درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵ درس آمارواحتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیکش

شبکه قرآن ومعارف اسلامی

ساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۵:۳۰ درس اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم ومعارف

ساعت ۱۶:۳۰ درس پیام‌های آسمانی ۷ متوسطه دوره اول
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید