جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۱۶ شهریور، در تمام مقاطع تحصیلی
پارسینه: پارسینه: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
۱۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۶:۲۵
۰
به گزارش پارسینه به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش
فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش:

ساعت٨ تا ٨: ٣٠ الزامات محیط کار -مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨: ٣٠ تا٩ مدیریت تولید -مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ٩ تا ٩: ٣٠ نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ درس فناوری‌های نوین -مشترک زمینه صنعت

ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۴۵ درس تاریخ هنر جهان -مشترک زمینه هنر و گرافیک

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١: ١٠بازی وریاضی پایه اول

ساعت ١١: ١٠ تا ١١:٣۵پ یام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم

ساعت ١١:٣۵ تا١٢ فارسی ونگارش پایه سوم

ساعت١٢ تا ١٢:٢۵ علوم تجربی وتفکر پایه چهارم

ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ فارسی ونگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ ریاضی پایه هفتم (راهبرد‌های حل مسئله)

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ ریاضی پایه هشتم (یادآوری عدد‌های صحیح)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی پایه نهم (معرفی مجموعه)

متوسطه دوم:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ شیمی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیم

ساعت ١٧ تا ١٧: ٣٠ شیمی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧: ٣٠ تا١٨ درس ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت٢٠ تا ٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ درس ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار
متوسطه دوم:

ساعت٨ تا ٨: ٣٠ریاضی و آمار ۱، پ. ایه ۱۰، ادبیات و علوم انسانی

ساعت٨: ٣٠ تا ٩ ریاضی و آمار ۲، پ. ایه ۱۱، ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩ تا ٩: ٣٠ریاضی و آمار ۳، پایه ۱۲، ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩: ٣٠ تا ١٠ فارسی ۱، پ. ایه ۱۰، مشترک رشته‌ها.

ساعت١٠ تا ١٠: ٣٠ فارسی ۲، پ. ایه ۱۱، مشترک رشته‌ها

ساعت١٠: ٣٠ تا ١١ فارسی ۳، پایه ۱۲، مشترک رشته‌ها

ساعت١١ تا ١١: ٣٠ فارسی ۳، پ. ایه ۱۲، مشترک، رشته‌ها

ساعت١١: ٣٠ تا ١٢، هندسه ۱، پ. ایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک

ساعت١٢تا ١٢: ٣٠ هندسه ۲پ ایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت١٢: ٣٠ تا ١٣ هندسه ۳پ ایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن:

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ علوم و معارف قرآنی١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ اصول عقاید٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ اصول عقاید١پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ اصول عقاید٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی
منبع: پارسینه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید