پارسینه: پارسینه: برنامه اولین روز مدرسه تلویزیونی ایران برای سال تحصیلی جدید اعلام شد.
۱۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۵
۰

 برنامه اولین روز مدرسه تلویزیونی ایران برای سال تحصیلی جدید اعلام شد: 

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ الزامات محیط کار -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت٨:٣٠ تا٩ اخلاق حرفه ای -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ٩ تا ٩:٣٠نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ درس نقشه کشی -مشترک زمینه صنعت 

ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۴۵درس تاریخ هنر ایران  -مشترک زمینه هنر و گرافیک

۶ پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا١١:١٠ فارسی و‌نگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم  

ساعت١١:٣۵ تا١٢علوم تجربی و تفکر پایه سوم 

ساعت١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی پایه چهارم 

ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و نگارش پایه پنجم 

ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم 

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠  عربی پایه هفتم ( درس اول ) 

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ عربی پایه هشتم ( درس اول ) 

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ عربی پایه نهم ( درس اول )

متوسطه دوم  :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی 

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی 
   
 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی 

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی 

ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  درس فیزیک٣  پایه دوازدهم  رشته علوم تجربی

متوسطه دوم

شبکه ۴:

ساعت٨  تا ٨:٣٠ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی  

ساعت٨:٣٠  تا ٩ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم  رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم  رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩:٣٠  تا ١٠ زبان انگلیسی ١ پایه دهم مشترک تمام رشته ها 

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ زبان انگلیسی ٢ پایه یازدهم  مشترک تمام رشته ها

ساعت١٠:٣٠ تا ١١ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم   مشترک تمام رشته ها

ساعت١١ تا ١١:٣٠ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم   مشترک تمام رشته ها

ساعت١١:٣٠ تا ١٢ دین و زندگی ١ پایه دهم  رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

ساعت١٢تا ١٢:٣٠ دین و زندگی ٢ پایه یازدهم   رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١٢:٣٠ تا ١٣ دین و زندگی ٣ پایه دوازدهم    رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربیجدول شماره ١

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید