بازی‌های بین المللی ارتش‌های جهان "آرمی ـ. ۲۰۲۰"
پارسینه: آلبوم عکس امروز به رقابت های انجام شده در چارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان اختصاص دارد که در روسیه برگزار می شود.
۰۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۱
۰
نظامیان نیروهای مسلح ازبکستان در رقابت ها در رشته عملیات شناسایی در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
نظامیان نیروهای مسلح ازبکستان در رقابت ها در رشته عملیات شناسایی در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
نظامیان نیروهای مسلح ازبکستان در رقابت ها در رشته عملیات شناسایی در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
نظامیان نیروهای مسلح ازبکستان در رقابت ها در رشته عملیات شناسایی در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
نظامیان نیروهای مسلح ازبکستان در رقابت ها در رشته عملیات شناسایی در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
نظامیان نیروهای مسلح ازبکستان در رقابت ها در رشته عملیات شناسایی در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
تانک تی ـ 72 تیم نظامیان قزاقستان در رقابت های تانک ها در چارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
تانک تی ـ 72 تیم نظامیان قزاقستان در رقابت های تانک ها در چارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
تانک تی ـ 72 تیم نظامیان قزاقستان در رقابت های تانک ها در چارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
تانک تی ـ 72 تیم نظامیان قزاقستان در رقابت های تانک ها در چارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
تماشاگران در رقابت های تانک ها در چارچوب 6 ـ مین دور بازی های بین المللی ارتش های جهان
تماشاگران در رقابت های تانک ها در چارچوب 6 ـ مین دور بازی های بین المللی ارتش های جهان
تانک تی ـ 72 تیم نظامیان ازبکستان در رقابت های تانک ها در چارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
تانک تی ـ 72 تیم نظامیان ازبکستان در رقابت های تانک ها در چارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
یکی از تماشاگران چینی در رقابت های تانک ها در چارچوب 6 ـ مین دور بازی های بین المللی ارتش های جهان
یکی از تماشاگران چینی در رقابت های تانک ها در چارچوب 6 ـ مین دور بازی های بین المللی ارتش های جهان
تانک تی ـ 72 تیم نظامیان ازبکستان در رقابت های تانک ها در چارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
تانک تی ـ 72 تیم نظامیان ازبکستان در رقابت های تانک ها در چارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
نظامیان نیروهای مسلح بلاروس در رقابت های تیمی در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
نظامیان نیروهای مسلح بلاروس در رقابت های تیمی در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
نظامیان نیروهای مسلح روسیه در رقابت ها در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
نظامیان نیروهای مسلح روسیه در رقابت ها در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
مراسم افتتاحیه رقابت های غواصان در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
مراسم افتتاحیه رقابت های غواصان در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
نوازندگان در مراسم افتتاحیه رقابت های غواصان در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
نوازندگان در مراسم افتتاحیه رقابت های غواصان در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
نظامیان موزامبیک در رقابت های غواصان در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
نظامیان موزامبیک در رقابت های غواصان در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
منبع: Sputniknews
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید