با حکم رئیس هیات امنا
با حکم رئیس هیات امنای موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران وحید شاه حسینی به سمت دبیر هیات امنا منصوب شد.
۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳
۰

 در حکم سعید صادقی برای وحید شاه حسینی آمده است: "با عنایت به اختیارات تفویض شده در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۹هیات امناء موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران و نظر به حسن سوابق، تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان "دبیر هیات امناء" موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران منصوب می گردید".

وحید شاه حسینی هم اکنون عضو هیات امنا و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران است.

بنا بر این گزارش هیات امنای ۱۱ نفره موسسه صندوق ذخیره کارکنان عالی ترین رکن اداره صندوق به شمار می رود و اعضای آن از سوی شهردار تهران منصوب می شوند.

فعالیت هیات امنای جدید موسسه از ششم خرداد ماه سال جاری و با انتصاب اعضای آن از سوی پیروز حناچی شهردار تهران آغاز شده است

با حکم رئیس هیات امنای موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران وحید شاه حسینی به سمت دبیر هیات امنا منصوب شد.

 در حکم سعید صادقی برای وحید شاه حسینی آمده است: "با عنایت به اختیارات تفویض شده در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۹هیات امناء موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران و نظر به حسن سوابق، تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان "دبیر هیات امناء" موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران منصوب می گردید".

وحید شاه حسینی هم اکنون عضو هیات امنا و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران است.

بنا بر این گزارش هیات امنای ۱۱ نفره موسسه صندوق ذخیره کارکنان عالی ترین رکن اداره صندوق به شمار می رود و اعضای آن از سوی شهردار تهران منصوب می شوند.

فعالیت هیات امنای جدید موسسه از ششم خرداد ماه سال جاری و با انتصاب اعضای آن از سوی پیروز حناچی شهردار تهران آغاز شده است

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید