معاون فنی محیط زیست استان تهران خبر داد
سرانه پسماند شهری ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم به ازای هر نفر است، پسماند خطرناک ۴۰۰ تن در روز و میزان تولید پسماند صنعتی ۲۸۰۰ تن در روز است.
۰۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۸
۰

محمدعلی حسین پور ، معاون فنی محیط زیست استان تهران در حاشیه نشست امروز بررسی و ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح ها و پروژه های زیست محیطی استان تهران گفت: ساختارهای غیرمحیط زیستی مانند ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد محیط زیستی تأثیر می گذارند و عملکرد محیط زیستی نتیجه پیچیده و گسترده ای از شکل های محیط زیست با دیگر نهادهای غیرمحیط زیستی است.
او افزود: به عنوان مثال چون نتوانسته ایم از صنعت درست استفاده کنیم، برای جبران این ضعف به منابع طبیعی و محیط زیست فشار آورده ایم یعنی از منابع آبی، خاک، معدن، جنگل و ... به شکل نادرست و بیش از حد استفاده کرده ایم. به عبارت دیگر متاسفانه به جای نگاه سازوکاری، نگاه ساخت و سازی داشته ایم و صرفاً به رشد و پیشرفت توجه کرده ایم نه به توسعه پایدار.

معاون فنی محیط زیست استان تهران با بیان اینکه فرهنگی که در یک معنای فراگیر شامل ارزش های اجتماعی، الگوهای رفتاری، و اندیشه نیز شود، به صورت قوی بر اقتصاد و در امتداد آن بر محیط زیست تأثیر می گذارد، ادامه داد: صیانت از محیط زیست به عنوان پیش نیاز یک جامعه سالم است و باید از ظرفیت اجتماعی و نهادی یک جامعه برای مقابله با خطرات محیط زیستی استفاده کرد.

حسین پور در ادامه گفت: به طور حتم بدون شناخت جامعی از تاریخ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... و حتی عدم شناخت فرایند تحول و تاریخ محیط زیست و طبیعت این سرزمین و تدقیق در مسیر طی شده در تمامی ابعاد، نمی توانیم شرایط مطلوبی ایجاد کنیم و تصمیمات درست بگیریم و به طور حتم نتیجه آن چیزی جز اکوساید نخواهد بود.

او با اشاره به اینکه در استان تهران به طور مثال سرانه پسماند شهری ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم به ازای هر نفر است، پسماند خطرناک ۴۰۰ تن در روز و میزان تولید پسماند صنعتی ۲۸۰۰ تن در روز است، گفت: این در حالیست که درصد بازیافت پسماندهای عادی در حدود ۵۰۰ تن در روز است که این میزان به نسبت تولید پسماندهای عادی شهر تهران که حدود ۷۵۰۰ تن است، بسیار ناچیز و اندک است.

معاون فنی محیط زیست استان تهران در ادامه افزود: برای رسیدن به رتبه مناسب در شاخص های محیط زیستی باید میزان انواع پسماندها را کاهش دهیم و برای دستیابی به این مهم باید در قوانین، مقررات و ضوابط محیط زیست به هر سه نوع راهکارهای آموزشی و ترویجی، راهکارهای اقتصادی و اجتماعی و راهکارهای انضباطی و تنبیهی توجه کنیم.

به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، او در پایان همچنین به مطالعات و آمار جهانی درخصوص تغییرات اقلیمی اشاره کرد و گفت: مطالعات نشان می دهد که هر درجه افزایش حرارت کره زمین، اقتصاد بیش از سه چهارم کشورهای جهان را تحت تأثیر خود قرار می دهد و فاصله میان کشورهای غنی و فقیر را افزایش می دهد. در گزارش مجله نیچر (Nature) آمده است که در صورت ادامه پیدا کردن افزایش دمای کره زمین به علت انتشار بیش از حد گاز دی اکسیدکربن و اثرات گلخانه ای، درآمد متوسط جهانی با کاهش ۲۳ درصدی روبه رو خواهد شد و درنتیجه کاری که تغییرات آب و هوایی با زمین ها و املاک و مستغلات می کند بی ارزش ساختن و کاهش حاصلخیزی است و تغییرات آب و هوایی باعث جابجایی عظیم سرمایه و ارزش، از نقاط گرم به نواحی سردتر و خنک تر می شود و لازم است اقتصاد، جامعه و طبیعت با یکدیگر فهمیده شوند، نه جداگانه و مستقل.

معاون فنی محیط زیست استان تهران خبر داد
۰۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۸
سرانه پسماند شهری ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم به ازای هر نفر است، پسماند خطرناک ۴۰۰ تن در روز و میزان تولید پسماند صنعتی ۲۸۰۰ تن در روز است.

محمدعلی حسین پور ، معاون فنی محیط زیست استان تهران در حاشیه نشست امروز بررسی و ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح ها و پروژه های زیست محیطی استان تهران گفت: ساختارهای غیرمحیط زیستی مانند ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد محیط زیستی تأثیر می گذارند و عملکرد محیط زیستی نتیجه پیچیده و گسترده ای از شکل های محیط زیست با دیگر نهادهای غیرمحیط زیستی است.
او افزود: به عنوان مثال چون نتوانسته ایم از صنعت درست استفاده کنیم، برای جبران این ضعف به منابع طبیعی و محیط زیست فشار آورده ایم یعنی از منابع آبی، خاک، معدن، جنگل و ... به شکل نادرست و بیش از حد استفاده کرده ایم. به عبارت دیگر متاسفانه به جای نگاه سازوکاری، نگاه ساخت و سازی داشته ایم و صرفاً به رشد و پیشرفت توجه کرده ایم نه به توسعه پایدار.

معاون فنی محیط زیست استان تهران با بیان اینکه فرهنگی که در یک معنای فراگیر شامل ارزش های اجتماعی، الگوهای رفتاری، و اندیشه نیز شود، به صورت قوی بر اقتصاد و در امتداد آن بر محیط زیست تأثیر می گذارد، ادامه داد: صیانت از محیط زیست به عنوان پیش نیاز یک جامعه سالم است و باید از ظرفیت اجتماعی و نهادی یک جامعه برای مقابله با خطرات محیط زیستی استفاده کرد.

حسین پور در ادامه گفت: به طور حتم بدون شناخت جامعی از تاریخ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... و حتی عدم شناخت فرایند تحول و تاریخ محیط زیست و طبیعت این سرزمین و تدقیق در مسیر طی شده در تمامی ابعاد، نمی توانیم شرایط مطلوبی ایجاد کنیم و تصمیمات درست بگیریم و به طور حتم نتیجه آن چیزی جز اکوساید نخواهد بود.

او با اشاره به اینکه در استان تهران به طور مثال سرانه پسماند شهری ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم به ازای هر نفر است، پسماند خطرناک ۴۰۰ تن در روز و میزان تولید پسماند صنعتی ۲۸۰۰ تن در روز است، گفت: این در حالیست که درصد بازیافت پسماندهای عادی در حدود ۵۰۰ تن در روز است که این میزان به نسبت تولید پسماندهای عادی شهر تهران که حدود ۷۵۰۰ تن است، بسیار ناچیز و اندک است.

معاون فنی محیط زیست استان تهران در ادامه افزود: برای رسیدن به رتبه مناسب در شاخص های محیط زیستی باید میزان انواع پسماندها را کاهش دهیم و برای دستیابی به این مهم باید در قوانین، مقررات و ضوابط محیط زیست به هر سه نوع راهکارهای آموزشی و ترویجی، راهکارهای اقتصادی و اجتماعی و راهکارهای انضباطی و تنبیهی توجه کنیم.

به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، او در پایان همچنین به مطالعات و آمار جهانی درخصوص تغییرات اقلیمی اشاره کرد و گفت: مطالعات نشان می دهد که هر درجه افزایش حرارت کره زمین، اقتصاد بیش از سه چهارم کشورهای جهان را تحت تأثیر خود قرار می دهد و فاصله میان کشورهای غنی و فقیر را افزایش می دهد. در گزارش مجله نیچر (Nature) آمده است که در صورت ادامه پیدا کردن افزایش دمای کره زمین به علت انتشار بیش از حد گاز دی اکسیدکربن و اثرات گلخانه ای، درآمد متوسط جهانی با کاهش ۲۳ درصدی روبه رو خواهد شد و درنتیجه کاری که تغییرات آب و هوایی با زمین ها و املاک و مستغلات می کند بی ارزش ساختن و کاهش حاصلخیزی است و تغییرات آب و هوایی باعث جابجایی عظیم سرمایه و ارزش، از نقاط گرم به نواحی سردتر و خنک تر می شود و لازم است اقتصاد، جامعه و طبیعت با یکدیگر فهمیده شوند، نه جداگانه و مستقل.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید