در روز تساوی لیورپول؛
توصیه فنی سرهنگ علیفر حین گزارش به یورگن کلوپ را تماشا کنید:
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۵
۰

توصیه فنی سرهنگ علیفر حین گزارش به یورگن کلوپ را تماشا کنید:

 

در روز تساوی لیورپول؛
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۵
توصیه فنی سرهنگ علیفر حین گزارش به یورگن کلوپ را تماشا کنید:

توصیه فنی سرهنگ علیفر حین گزارش به یورگن کلوپ را تماشا کنید: