برنامه راهبردی نظام ارتباطات یکپارچه روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی تدوین شد.
۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۱
۰
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق اهداف وزارت، اثربخشی و اثر گذاری هر بیشتر تعاملات وزیر و مدیران ارشد با مخاطبان کلیدی و جامعه کشاورزی، نقشه ذینفعان را ترسیم و استراتژی‌های ارتباطی را تدوین کرد و با تدبیر رییس مرکز کانال‌های ارتباطی گسترده‌تر، تعاملات اجتماعی با گروه‌های مختلف ذینفعان باز تعریف، سیاست‌های اطلاع رسانی تعاملی طراحی شد. برای تضمین اثر بخشی و تحول در نیروی انسانی در سطح ملی، آموزش‌های ممتد تخصصی روابط عمومی و ارتباطات بخش کشاورزی را به صورت هر ۱۰ روز یک کارگاه آموزشی در سراسر کشور اجرا می‌کند.

حمید شکری خانقاه معاون هماهنگی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگوی اختصاصی با کشاورز پلاس گفت: نظر به اهمیت روابط عمومی و نقش مدیریتی آن در تحقق اهداف وزارت خانه و لزوم امید آفرینی مدبرانه در سطح جامعه با روشنگری هوشمندانه و راهبری دغدغه‌های ارتباطی مقام عالی وزارت، برنامه راهبردی نظام ارتباطات یکپارچه وزارت جهاد کشاورزی تدوین شد. وی ادامه داد: مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی برای اثربخشی و اثر گذاری هر بیشتر تعاملات وزارت با مخاطبان خود، نقشه ذینفعان را ترسیم، استراتژی‌های ارتباطی را تدوین کرد و با تدبیر رییس مرکز، کانال‌های ارتباطی را گسترده، تعاملات اجتماعی با گروه‌های مختلف ذینفعان را باز تعریف، سیاست‌های اطلاع رسانی اثر بخش طراحی شد. در این راستا نیز برای تقویت و تحول نیروی انسانی در سطح ملی، آموزش‌های تخصصی روابط عمومی بخش کشاورزی را به صورت مداوم و در هر ۱۰ روز یک ورک شاپ تخصصی را در سطح ملی برگزار خواهد کرد.

نویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی گفت: روابط عمومی هوشمند با مدیریت هوشمندانه رئیس مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، برای تحقق اهداف عالیه وزارت خانه رویکرد تخصصی استراتژی مداری و برنامه محوری را جایگزین وظیفه محوری و رویداد گرایی کرده است. با برنامه ریزی‌های به عمل آمده، تخصص گرایی را با رویکرد نظام ارتباطات یکپارچه مشارکت محور در دستور کار قرار داده است. وی تاکید کرد که اطلاع رسانی کلیشه‌ای، فاقد کار آیی است و کمکی به اهداف عالیه وزیر و مدیران ارشد نخواهد کرد.

معاون مرکز روابط عمومی در ادامه گفت: کارآمدترین راهکار برای ارتقاء سطح روابط عمومی‌ها در بعد نظری، برخورداری از تفکر استراتژیک ارتباطی و ارتقای سواد ارتباطی و رسانه‌ای مدیران و در بعد عملی تدوین برنامه ها، کمپین‌ها و پیوست‌های ارتباطی برای هر محصول و پروژه کلان در سطح وزارتخانه است، در وزارت جهاد کشاورزی پروژه‌های بزرگ تولیدی، عمرانی و خدماتی متعددی داریم که باید به نحو ویژه و مطلوبی دستاورد‌ها و اثرات آن بر زندگی و معیشت مردم را در قالب سناریو‌های خلاقانه و هنرمندانه برای مردم باز گو کنیم و امنیت روانی را همراه با امنیت غذایی برای آنان به ارمغان بیاوریم، تا کنون خلا`بزرگ در نظام ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی عدم برنامه‌های راهبردی ارتباطی و پیوست‌های ارتباطی برای مدیریت دغدغه‌های وزارت خانه بوده است که با تاکیدات جناب دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر علمی کردن، دانش محوری و سیستم سازی یکپارچه اطلاعات بخش کشاورزی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی نیز برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی یکپارچه را تدوین کرده و به زودی به روابط عمومی‌های کشور ابلاغ خواهد شد.
برنامه راهبردی نظام ارتباطات یکپارچه روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی تدوین شد.
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق اهداف وزارت، اثربخشی و اثر گذاری هر بیشتر تعاملات وزیر و مدیران ارشد با مخاطبان کلیدی و جامعه کشاورزی، نقشه ذینفعان را ترسیم و استراتژی‌های ارتباطی را تدوین کرد و با تدبیر رییس مرکز کانال‌های ارتباطی گسترده‌تر، تعاملات اجتماعی با گروه‌های مختلف ذینفعان باز تعریف، سیاست‌های اطلاع رسانی تعاملی طراحی شد. برای تضمین اثر بخشی و تحول در نیروی انسانی در سطح ملی، آموزش‌های ممتد تخصصی روابط عمومی و ارتباطات بخش کشاورزی را به صورت هر ۱۰ روز یک کارگاه آموزشی در سراسر کشور اجرا می‌کند.

حمید شکری خانقاه معاون هماهنگی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگوی اختصاصی با کشاورز پلاس گفت: نظر به اهمیت روابط عمومی و نقش مدیریتی آن در تحقق اهداف وزارت خانه و لزوم امید آفرینی مدبرانه در سطح جامعه با روشنگری هوشمندانه و راهبری دغدغه‌های ارتباطی مقام عالی وزارت، برنامه راهبردی نظام ارتباطات یکپارچه وزارت جهاد کشاورزی تدوین شد. وی ادامه داد: مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی برای اثربخشی و اثر گذاری هر بیشتر تعاملات وزارت با مخاطبان خود، نقشه ذینفعان را ترسیم، استراتژی‌های ارتباطی را تدوین کرد و با تدبیر رییس مرکز، کانال‌های ارتباطی را گسترده، تعاملات اجتماعی با گروه‌های مختلف ذینفعان را باز تعریف، سیاست‌های اطلاع رسانی اثر بخش طراحی شد. در این راستا نیز برای تقویت و تحول نیروی انسانی در سطح ملی، آموزش‌های تخصصی روابط عمومی بخش کشاورزی را به صورت مداوم و در هر ۱۰ روز یک ورک شاپ تخصصی را در سطح ملی برگزار خواهد کرد.

نویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی گفت: روابط عمومی هوشمند با مدیریت هوشمندانه رئیس مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، برای تحقق اهداف عالیه وزارت خانه رویکرد تخصصی استراتژی مداری و برنامه محوری را جایگزین وظیفه محوری و رویداد گرایی کرده است. با برنامه ریزی‌های به عمل آمده، تخصص گرایی را با رویکرد نظام ارتباطات یکپارچه مشارکت محور در دستور کار قرار داده است. وی تاکید کرد که اطلاع رسانی کلیشه‌ای، فاقد کار آیی است و کمکی به اهداف عالیه وزیر و مدیران ارشد نخواهد کرد.

معاون مرکز روابط عمومی در ادامه گفت: کارآمدترین راهکار برای ارتقاء سطح روابط عمومی‌ها در بعد نظری، برخورداری از تفکر استراتژیک ارتباطی و ارتقای سواد ارتباطی و رسانه‌ای مدیران و در بعد عملی تدوین برنامه ها، کمپین‌ها و پیوست‌های ارتباطی برای هر محصول و پروژه کلان در سطح وزارتخانه است، در وزارت جهاد کشاورزی پروژه‌های بزرگ تولیدی، عمرانی و خدماتی متعددی داریم که باید به نحو ویژه و مطلوبی دستاورد‌ها و اثرات آن بر زندگی و معیشت مردم را در قالب سناریو‌های خلاقانه و هنرمندانه برای مردم باز گو کنیم و امنیت روانی را همراه با امنیت غذایی برای آنان به ارمغان بیاوریم، تا کنون خلا`بزرگ در نظام ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی عدم برنامه‌های راهبردی ارتباطی و پیوست‌های ارتباطی برای مدیریت دغدغه‌های وزارت خانه بوده است که با تاکیدات جناب دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر علمی کردن، دانش محوری و سیستم سازی یکپارچه اطلاعات بخش کشاورزی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی نیز برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی یکپارچه را تدوین کرده و به زودی به روابط عمومی‌های کشور ابلاغ خواهد شد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید