یافته‌های مرکز آمار نشان می‌دهد؛
مرکز آمار ایران اعلام کرد: متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ۴۷۴،۳۷۹ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۲۰،۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۴
۱
به گزارش پارسینه به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری هزینه و درامد خانوار با قدمتی ۵۰ ساله از مهم‌ترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درامد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌هاست؛ بر این اساس مرکز آمار در سال ١٣٩٨ حدود ۱۹ هزار و ۸۹۸ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۸ هزار و ۴۳۰ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور را مورد بررسی قرار داده است.

اما نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزارتومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل(۱۳۹۷) ٢٠.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری۱۱ میلیون  و ۷۵۲ هزار تومان با سهم ٢٤.٨ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۳۵ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان با سهم ٧٥.٢ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ٢٢.٠ درصد به هزینه‌ گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۸ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی اختصاص دارد.

درآمد خانور شهری نسبت به هزینه ها چطور است؟

اما متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل، ٢٤.٤ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٨ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه بوده است.

وضعیت منابع درآمد خانوارهای شهری نشان می ­دهد که ٣٢.٥ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١٦.١ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٥١.٤ درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

دخل و خرج خانوار روستایی چگونه بود؟

بررسی وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است که  نسبت به سال قبل ٢١.٧ درصد افزایش دارد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی ۱۰ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان با سهم ٣٩.٣ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۱۵ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان با سهم ٦٠.٧ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

این در حالی است که در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و گوشت هر کدام ۲۲ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۰ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

 از سوی دیگر  متوسط درآمد اظهار شده­ سالانه‌ یک خانوار روستایی ۲۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ٢٧.٤ درصد افزایش داشته است.

درآمد خانوارهای روستایی  ٣٠.٧ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ٣٣.٥ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٣٥.٨ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

در استان‌ها چه می‌گذرد؟

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ۷۲۷،۱۷۵ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۲۶۳،۲۰۷ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۸ داشته‌اند.

همچنین استان تهران با ۸۱۳،۱۷۰ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۳۴۰،۸۸۸ هزار ریال، کمترین متوسط درامد سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده است.

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که استان البرز با ۴۱۷،۷۱۴ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۴۶،۴۳۰ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۸ داشته‌اند.

همچنین استان البرز با ۴۶۱،۴۸۸ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۲۸،۱۰۴ هزارریال، کمترین متوسط درامد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده است.
 
یافته‌های مرکز آمار نشان می‌دهد؛
۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۴
مرکز آمار ایران اعلام کرد: متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ۴۷۴،۳۷۹ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۲۰،۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش پارسینه به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری هزینه و درامد خانوار با قدمتی ۵۰ ساله از مهم‌ترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درامد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌هاست؛ بر این اساس مرکز آمار در سال ١٣٩٨ حدود ۱۹ هزار و ۸۹۸ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۸ هزار و ۴۳۰ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور را مورد بررسی قرار داده است.

اما نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزارتومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل(۱۳۹۷) ٢٠.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری۱۱ میلیون  و ۷۵۲ هزار تومان با سهم ٢٤.٨ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۳۵ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان با سهم ٧٥.٢ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ٢٢.٠ درصد به هزینه‌ گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۸ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی اختصاص دارد.

درآمد خانور شهری نسبت به هزینه ها چطور است؟

اما متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل، ٢٤.٤ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٨ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه بوده است.

وضعیت منابع درآمد خانوارهای شهری نشان می ­دهد که ٣٢.٥ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١٦.١ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٥١.٤ درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

دخل و خرج خانوار روستایی چگونه بود؟

بررسی وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است که  نسبت به سال قبل ٢١.٧ درصد افزایش دارد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی ۱۰ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان با سهم ٣٩.٣ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۱۵ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان با سهم ٦٠.٧ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

این در حالی است که در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و گوشت هر کدام ۲۲ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۰ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

 از سوی دیگر  متوسط درآمد اظهار شده­ سالانه‌ یک خانوار روستایی ۲۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ٢٧.٤ درصد افزایش داشته است.

درآمد خانوارهای روستایی  ٣٠.٧ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ٣٣.٥ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٣٥.٨ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

در استان‌ها چه می‌گذرد؟

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ۷۲۷،۱۷۵ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۲۶۳،۲۰۷ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۸ داشته‌اند.

همچنین استان تهران با ۸۱۳،۱۷۰ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۳۴۰،۸۸۸ هزار ریال، کمترین متوسط درامد سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده است.

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که استان البرز با ۴۱۷،۷۱۴ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۴۶،۴۳۰ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۸ داشته‌اند.

همچنین استان البرز با ۴۶۱،۴۸۸ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۲۸،۱۰۴ هزارریال، کمترین متوسط درامد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده است.
 
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
اگه اینجوری باشه الان همه خوش به حالند!!!
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید