مصوبه افزایش دستمزد۲۶ درصدی حداقل دستمزد ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه حداقل مزد از اول تیرماه ۹۹روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می‌گردد.
۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۱
۱
 دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار ۱۷ خرداد ماه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بررسی حق مسکن کارگران تشکیل جلسه داد. مصوبات این جلسه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن بود که برای تأیید نهایی به هیئت وزیران فرستاده شد. بعد از تصویب در هیئت وزیران قابلیت اجرایی در فیش‌های حقوقی کارگران را خواهد داشت.

از دیگر مصوبات این جلسه، کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن ۵ درصد به پایه حقوق افزوده شد، یعنی کارگران حداقل بگیر در سال ۹۹ افزایش حقوق ۲۶ درصدی خواهند داشت.

*ابلاغ مصوبه شورای عالی در اجرای بند‌های ۷ و ۸ بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۹۹.۱.۲۶

به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بند‌های ۷ و ۸ بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۹۹.۱.۲۶ و مستند به ماده (۴۱) قانون کار و بهره مندی تمامی کارگران اعم از کارگران بدون سابقه و با سابقه از افزایش مزد «شورای عالی کار» با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۹۹.۳.۱۷ موارد زیر را به اجتماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

با جابه جایی مبلغ روزانه ۲۵۰۰۰ (بیست و پنج هزار) ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیر ماه ۹۹ موافقت شد. بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه ۹۹ روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می‌گردد.

همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال ۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد آخرین مزد سال ۹۸ (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ ق. ک) به اضافه روزانه ۵۵۳۳۸ (پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت هزار) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره- از اول تیرماه سال ۹۹ با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال موضوع بند ۱ کمتر شود.

۲- به کارگرانی که از اول تیرماه سال ۹۹ دارای یک سال سابق کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد. روزانه مبلغ ۳۳۳۳۳ (سی و سه هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- از اول تیر ماه سال ۹۹ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبق بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط «اداره کل روابط کار و جبران خدمت» صورت می‌گیرد.

تبصره ۲- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۹۸، میزان مقرر در این بند یا تبصره ۱ آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳- بر اساس مصوبه مورخ ۹۹.۱.۲۰ شورای عالی و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمام کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران با سابقه از اول تیرماه سال ۹۹ همه کارگران دارای قرار داد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد. اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند شد. سایر مفاد بخشنامه مزد ۷۹۳۳ مورخ ۹۹.۱.۲۶ کماکان به قوت خود باقی است.
مصوبه افزایش ۵ درصدی حداقل مزد ابلاغ شد + متن ابلاغیه
 
مصوبه افزایش دستمزد۲۶ درصدی حداقل دستمزد ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه حداقل مزد از اول تیرماه ۹۹روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می‌گردد.
 دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار ۱۷ خرداد ماه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بررسی حق مسکن کارگران تشکیل جلسه داد. مصوبات این جلسه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن بود که برای تأیید نهایی به هیئت وزیران فرستاده شد. بعد از تصویب در هیئت وزیران قابلیت اجرایی در فیش‌های حقوقی کارگران را خواهد داشت.

از دیگر مصوبات این جلسه، کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن ۵ درصد به پایه حقوق افزوده شد، یعنی کارگران حداقل بگیر در سال ۹۹ افزایش حقوق ۲۶ درصدی خواهند داشت.

*ابلاغ مصوبه شورای عالی در اجرای بند‌های ۷ و ۸ بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۹۹.۱.۲۶

به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بند‌های ۷ و ۸ بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۹۹.۱.۲۶ و مستند به ماده (۴۱) قانون کار و بهره مندی تمامی کارگران اعم از کارگران بدون سابقه و با سابقه از افزایش مزد «شورای عالی کار» با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۹۹.۳.۱۷ موارد زیر را به اجتماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

با جابه جایی مبلغ روزانه ۲۵۰۰۰ (بیست و پنج هزار) ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیر ماه ۹۹ موافقت شد. بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه ۹۹ روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می‌گردد.

همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال ۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد آخرین مزد سال ۹۸ (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ ق. ک) به اضافه روزانه ۵۵۳۳۸ (پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت هزار) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره- از اول تیرماه سال ۹۹ با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال موضوع بند ۱ کمتر شود.

۲- به کارگرانی که از اول تیرماه سال ۹۹ دارای یک سال سابق کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد. روزانه مبلغ ۳۳۳۳۳ (سی و سه هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- از اول تیر ماه سال ۹۹ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبق بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط «اداره کل روابط کار و جبران خدمت» صورت می‌گیرد.

تبصره ۲- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۹۸، میزان مقرر در این بند یا تبصره ۱ آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳- بر اساس مصوبه مورخ ۹۹.۱.۲۰ شورای عالی و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمام کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران با سابقه از اول تیرماه سال ۹۹ همه کارگران دارای قرار داد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد. اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند شد. سایر مفاد بخشنامه مزد ۷۹۳۳ مورخ ۹۹.۱.۲۶ کماکان به قوت خود باقی است.
مصوبه افزایش ۵ درصدی حداقل مزد ابلاغ شد + متن ابلاغیه
 
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
مردیم از خوشی...
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}