امروزه «نیروی انسانی توانمند» محور «جهش تولید» و توسعه پایدار است و جامعه نیازمند نگاه بلند‌ برنامه‌ریزان کشور در این حوزه است. فعلیت بخشیدن به مطالبه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) درجهش تولید با ارزش بخشیدن به قابلیت نیروی انسانی توانمند (مجهز به توان علمی و توان مهارتی) محقق می‌شود.
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۰
۰
با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۳۹۹ توسط رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) با عنوان جهش تولید، رونق اقتصاد یکی از ضرورت‌هایی است که همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مدیران منابع انسانی باید برای تحقق آن مشارکت کنند. منابع انسانی در این زمینه ظرفیت عظیمی دارد که می‌تواند با برنامه‌ریزی و مدیریت، بستر استفاده بهینه از آن را فراهم آورد.
حوزه‌ی منابع انسانی دستگاه‌ها باید برای فراهم‌سازی کشف، جذب و پرورش استعداد‌ها و قابلیت‌های نیروی انسانی توانمند، رویکرد‌هایی را برای خود تعریف کند تا براساس الگویی مشخص و به دور از سلیقه‌گرایی در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در زمینه جهش تولید، گفتمان‌سازی در دستگاه‌ها گام‌های مؤثری بردارد.
از راهبرد‌های مهم در دستگاه‌های سیاست‌گذار و برنامه‌ریز، مهارت‌آموزی است، برای رسیدن به این راهبرد البته برنامه‌ها و راهکار‌های متعددی در دسترس است تا بتوان در مسیر آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی گام برداشت؛ بنابراین با اصلاح ذهنیت مدیران جامعه، می‌توانیم طیف گسترده‌ای از پرسنل را به سمت گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی سوق دهیم که این اقدام می‌تواند به تعبیر رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، موجبات تحقق «جهش تولید» را فراهم سازد.
از دیگر راهکار‌های جهش تولید، تغییر آموزش‌های آکادمیک از حافظه‌محوری به مهارت‌محوری است. دستیابی به جهش تولید نیازمند توجه ویژه به مقوله مهارت‌آموزی و مهارت‌افزایی است.
مهارت‌آموزی ابزاری برای توسعه و تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص، توانمند‌ در راستای بهره‌وری بیش‌از‌پیش تولید و پیشرفت اهداف دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در زمینه‌های مختلف است.
دستگاه‌های دولتی و غیردولتی با نگرشی سیاست‌گذار و برنامه‌ریز و توجه به پارادایم حکمرانی آموزش‌های مهارتی و با کنشگری در میدان‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ارتقاء سطوح مهارتی پرسنل، نقش مهمی در ارتقاء سطح فرهنگی اجتماعی ایفاء نماید.
مهارت‌آموزی، زمینه‌ساز جهش مهارت در کشور است. نیروی انسانی، سرمایه و دارایی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی هستند و در صورتی‌که دانش و مهارت بیشتری داشته باشند عملکرد آن دستگاه ارتقاء می‌یابد.
منابعی که برای آموزش و توسعه مهارت پرسنل استفاده می‌شود اتلاف وقت و هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای افزایش اثربخشی و کارآیی آنان است.
فرهنگ‌سازی و ترویج گفتمان مهارت‌آموزی و در نظر گرفتن مشوق‌ها به‌منظور ایجاد انگیزه می‌تواند دستیابی به اهداف پیش‌رو را میسر کند؛ بنابراین با توجه به ارتباط جدی میان آموزش‌های مهارتی برای پرسنل، می‌توان شاهد نقش و اثربخشی در تحقق شعار آن سال بود.
بدون تردید، امروزه «نیروی انسانی توانمند» محور «جهش تولید» و توسعه پایدار است و جامعه نیازمند نگاه بلند‌ برنامه‌ریزان کشور در این حوزه است. فعلیت بخشیدن به مطالبه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) درجهش تولید با ارزش بخشیدن به قابلیت نیروی انسانی توانمند (مجهز به توان علمی و توان مهارتی) محقق می‌شود.
با تأکید بر اهمیت جریان‌سازی مهارت‌محوری با اجماع گروه‌های هدف در سطح ملی، تعاملات خوبی با گروه‌های مرجع و نهاد‌های کلیدی در تحقق برنامه‌محوری در سال جاری ایجاد می‌شود که نیازمند مشارکت همه گروه‌های جریان‌ساز است.
بنابراین، شرایط حاضر نشان‌دهنده‌ی وضعیت آموزش نیروی انسانی در جامعه است و «مهارت» باید جزء «الزامات ملی» باشد.

محمدعلی میرزایی مقدم
پژوهشگر مطالعات فرهنگی و رسانه
امروزه «نیروی انسانی توانمند» محور «جهش تولید» و توسعه پایدار است و جامعه نیازمند نگاه بلند‌ برنامه‌ریزان کشور در این حوزه است. فعلیت بخشیدن به مطالبه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) درجهش تولید با ارزش بخشیدن به قابلیت نیروی انسانی توانمند (مجهز به توان علمی و توان مهارتی) محقق می‌شود.
با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۳۹۹ توسط رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) با عنوان جهش تولید، رونق اقتصاد یکی از ضرورت‌هایی است که همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مدیران منابع انسانی باید برای تحقق آن مشارکت کنند. منابع انسانی در این زمینه ظرفیت عظیمی دارد که می‌تواند با برنامه‌ریزی و مدیریت، بستر استفاده بهینه از آن را فراهم آورد.
حوزه‌ی منابع انسانی دستگاه‌ها باید برای فراهم‌سازی کشف، جذب و پرورش استعداد‌ها و قابلیت‌های نیروی انسانی توانمند، رویکرد‌هایی را برای خود تعریف کند تا براساس الگویی مشخص و به دور از سلیقه‌گرایی در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در زمینه جهش تولید، گفتمان‌سازی در دستگاه‌ها گام‌های مؤثری بردارد.
از راهبرد‌های مهم در دستگاه‌های سیاست‌گذار و برنامه‌ریز، مهارت‌آموزی است، برای رسیدن به این راهبرد البته برنامه‌ها و راهکار‌های متعددی در دسترس است تا بتوان در مسیر آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی گام برداشت؛ بنابراین با اصلاح ذهنیت مدیران جامعه، می‌توانیم طیف گسترده‌ای از پرسنل را به سمت گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی سوق دهیم که این اقدام می‌تواند به تعبیر رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، موجبات تحقق «جهش تولید» را فراهم سازد.
از دیگر راهکار‌های جهش تولید، تغییر آموزش‌های آکادمیک از حافظه‌محوری به مهارت‌محوری است. دستیابی به جهش تولید نیازمند توجه ویژه به مقوله مهارت‌آموزی و مهارت‌افزایی است.
مهارت‌آموزی ابزاری برای توسعه و تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص، توانمند‌ در راستای بهره‌وری بیش‌از‌پیش تولید و پیشرفت اهداف دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در زمینه‌های مختلف است.
دستگاه‌های دولتی و غیردولتی با نگرشی سیاست‌گذار و برنامه‌ریز و توجه به پارادایم حکمرانی آموزش‌های مهارتی و با کنشگری در میدان‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ارتقاء سطوح مهارتی پرسنل، نقش مهمی در ارتقاء سطح فرهنگی اجتماعی ایفاء نماید.
مهارت‌آموزی، زمینه‌ساز جهش مهارت در کشور است. نیروی انسانی، سرمایه و دارایی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی هستند و در صورتی‌که دانش و مهارت بیشتری داشته باشند عملکرد آن دستگاه ارتقاء می‌یابد.
منابعی که برای آموزش و توسعه مهارت پرسنل استفاده می‌شود اتلاف وقت و هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای افزایش اثربخشی و کارآیی آنان است.
فرهنگ‌سازی و ترویج گفتمان مهارت‌آموزی و در نظر گرفتن مشوق‌ها به‌منظور ایجاد انگیزه می‌تواند دستیابی به اهداف پیش‌رو را میسر کند؛ بنابراین با توجه به ارتباط جدی میان آموزش‌های مهارتی برای پرسنل، می‌توان شاهد نقش و اثربخشی در تحقق شعار آن سال بود.
بدون تردید، امروزه «نیروی انسانی توانمند» محور «جهش تولید» و توسعه پایدار است و جامعه نیازمند نگاه بلند‌ برنامه‌ریزان کشور در این حوزه است. فعلیت بخشیدن به مطالبه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) درجهش تولید با ارزش بخشیدن به قابلیت نیروی انسانی توانمند (مجهز به توان علمی و توان مهارتی) محقق می‌شود.
با تأکید بر اهمیت جریان‌سازی مهارت‌محوری با اجماع گروه‌های هدف در سطح ملی، تعاملات خوبی با گروه‌های مرجع و نهاد‌های کلیدی در تحقق برنامه‌محوری در سال جاری ایجاد می‌شود که نیازمند مشارکت همه گروه‌های جریان‌ساز است.
بنابراین، شرایط حاضر نشان‌دهنده‌ی وضعیت آموزش نیروی انسانی در جامعه است و «مهارت» باید جزء «الزامات ملی» باشد.

محمدعلی میرزایی مقدم
پژوهشگر مطالعات فرهنگی و رسانه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}