ابوترابی مطرح کرد
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: یکی از راه کارهای مردمی شدن اقتصاد، ایجاد پنجره واحد در نظام اداری است، در شرایط کنونی یک سرمایه گذار برای کسب مجوزهای فعالیت باید چندین ماه تلاش کند، این در حالی است که در کشورهای دیگر این روند طی چند روز انجام می شود.
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۰
۰
 
 
 

ابوالفضل ابوترابی، با اشاره به ضرورت مردمی شدن اقتصاد در کشور، گفت: تحقق این مسئله نیازمند برنامه ریزی دقیق و عزم جدی مسئولان و مردم دارد، در غیر این صورت نمی توان به این موضوع بسیار مهم دست یافت، به طور مثال مردم در دوران شیوع کرونا به عرصه تولید ماسک ورود کردند و نتیجه آن تولید روزانه 4 میلیون ماسک شد.

 
سازمان خصوصی سازی

مهم ترین عامل مردمی شدن اقتصاد، رفع موانع تولید است

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور حتم مهم ترین عامل مردمی شدن اقتصاد، رفع موانع تولید است، در شرایط کنونی به دلیل وجود برخی موانع تقنینی، فضا برای ورود مردم در عرصه اقتصاد وجود ندارد. از طرف دیگر فرهنگ کارمندی نیز یکی از عواملی است که مردم را به سمت فعالیت در عرصه اقتصاد جذب نمی کند.

ضرورت اصلاح قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

وی گفت: به نظر من برای رفع موانع تولید، مجلس باید نسبت به اصلاح قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام کند، همچنین اصلاح و تغییر نظام اداری کشور بسیار ضروری است.

ایجاد پنجره واحد در نظام اداری راه کار جذب بخش خصوصی به حوزه اقتصاد

ابوترابی گفت: از طرف دیگر در شرایط کنونی شاهدیم که برخی از قوانین موجود برای سهل کردن ورود مردم به عرصه اقتصاد اجرایی نمی شود، یکی از این موارد، ایجاد پنجره واحد در نظام اداری است، در شرایط کنونی یک سرمایه گذار برای کسب مجوزهای فعالیت باید چندین ماه تلاش کند، این در حالی است که در کشورهای دیگر این روند طی چند روز طی می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: الکترونیکی شدن نظام اداری می تواند سرمایه گذاران بخش خصوصی را به سمت اقتصاد و تولید جذب کند./

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: یکی از راه کارهای مردمی شدن اقتصاد، ایجاد پنجره واحد در نظام اداری است، در شرایط کنونی یک سرمایه گذار برای کسب مجوزهای فعالیت باید چندین ماه تلاش کند، این در حالی است که در کشورهای دیگر این روند طی چند روز انجام می شود.
 
 
 

ابوالفضل ابوترابی، با اشاره به ضرورت مردمی شدن اقتصاد در کشور، گفت: تحقق این مسئله نیازمند برنامه ریزی دقیق و عزم جدی مسئولان و مردم دارد، در غیر این صورت نمی توان به این موضوع بسیار مهم دست یافت، به طور مثال مردم در دوران شیوع کرونا به عرصه تولید ماسک ورود کردند و نتیجه آن تولید روزانه 4 میلیون ماسک شد.

 
سازمان خصوصی سازی

مهم ترین عامل مردمی شدن اقتصاد، رفع موانع تولید است

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور حتم مهم ترین عامل مردمی شدن اقتصاد، رفع موانع تولید است، در شرایط کنونی به دلیل وجود برخی موانع تقنینی، فضا برای ورود مردم در عرصه اقتصاد وجود ندارد. از طرف دیگر فرهنگ کارمندی نیز یکی از عواملی است که مردم را به سمت فعالیت در عرصه اقتصاد جذب نمی کند.

ضرورت اصلاح قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

وی گفت: به نظر من برای رفع موانع تولید، مجلس باید نسبت به اصلاح قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام کند، همچنین اصلاح و تغییر نظام اداری کشور بسیار ضروری است.

ایجاد پنجره واحد در نظام اداری راه کار جذب بخش خصوصی به حوزه اقتصاد

ابوترابی گفت: از طرف دیگر در شرایط کنونی شاهدیم که برخی از قوانین موجود برای سهل کردن ورود مردم به عرصه اقتصاد اجرایی نمی شود، یکی از این موارد، ایجاد پنجره واحد در نظام اداری است، در شرایط کنونی یک سرمایه گذار برای کسب مجوزهای فعالیت باید چندین ماه تلاش کند، این در حالی است که در کشورهای دیگر این روند طی چند روز طی می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: الکترونیکی شدن نظام اداری می تواند سرمایه گذاران بخش خصوصی را به سمت اقتصاد و تولید جذب کند./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}