سخنگوی سازمان ثبت احوال درباره شرایط تغییرنام مطابق با ماده ۲۰ قانون ثبت احوال توضیحاتی داد.
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰
۱

سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره شرایط تغییر نام در شناسنامه اظهار کرد: انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌ شود و همچنین عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است.

او با اشاره به اینکه تشخیص نام‌های ممنوع بر عهده شورایعالی ثبت احوال است ،گفت: انتخاب نام در مورد اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال مطرح کرد: ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت شود الزامی است، مگر کسانیکه خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود.

او با بیان اینکه انتخاب تعدادی از نام‌ها ممنوع است و دارندگان این نام‌ها می‌توانند برای تغییر نام خود اقدام کنند، عنوان کرد: برخی از نام ها مانند: عبدالات، عبدالعزی موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌ شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال بیان کرد: اسامی مرکبی که عرفا یک نام محسوب نمی‌شوند (اسامی مرکب ناموزون) مانند سعید بهزاد، شهره فاطمه، حسین معروف به کامبیز نیز قابل تغییر هستند.

ابوترابی تصریح کرد: عناوینی اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان مانند سروان، سرتیپ، دکتر، شهردار و یا سروان محمد و شهردار علی نیز مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال می توانند تغییر کنند.

او با اشاره به القابی که ترکیبی از ساده و مرکب هستند، گفت: القابی، چون ملک الدوله، خان، یا شوکت الملک، حاجیه سلطان و سلطانعلی نیز باید تغییر کنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال بیان کرد: نام هایی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزش‌های والای انسانی است. مانند: گرگ، قوچی و نام‌هایی که با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد. مانند لات، خونریز، چنگیز.

ابوترابی در ادامه افزود: نام‌هایی که موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد. مانند صد تومانی، گت آقا، کنیز، گدا و اسامی نامتناسب با جنس. مانند ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور.

او با اشاره بر اینکه هم نام بودن فرزند با پدر یا مادر در یک خانواده و هم نام بودن برادران و خواهران در یک خانواده باید مطابق قانون تغییر کند، افزود: تغییر نام‌ها از صورت عربی به شکل فارسی از قبیل رحمن به رحمان، اسمعیل به اسماعیل، اسحق به اسحاق و تغییر نام کسانیکه نام آن‌ها اسامی ایام هفته باشد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال بیان کرد: تغییر نام کسانی که تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر کرده است. پیشوند عبد خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد متقاضی می‌تواند تقاضای حذف آن را کند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال درباره شرایط تغییرنام مطابق با ماده ۲۰ قانون ثبت احوال توضیحاتی داد.

سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره شرایط تغییر نام در شناسنامه اظهار کرد: انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌ شود و همچنین عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است.

او با اشاره به اینکه تشخیص نام‌های ممنوع بر عهده شورایعالی ثبت احوال است ،گفت: انتخاب نام در مورد اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال مطرح کرد: ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت شود الزامی است، مگر کسانیکه خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود.

او با بیان اینکه انتخاب تعدادی از نام‌ها ممنوع است و دارندگان این نام‌ها می‌توانند برای تغییر نام خود اقدام کنند، عنوان کرد: برخی از نام ها مانند: عبدالات، عبدالعزی موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌ شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال بیان کرد: اسامی مرکبی که عرفا یک نام محسوب نمی‌شوند (اسامی مرکب ناموزون) مانند سعید بهزاد، شهره فاطمه، حسین معروف به کامبیز نیز قابل تغییر هستند.

ابوترابی تصریح کرد: عناوینی اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان مانند سروان، سرتیپ، دکتر، شهردار و یا سروان محمد و شهردار علی نیز مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال می توانند تغییر کنند.

او با اشاره به القابی که ترکیبی از ساده و مرکب هستند، گفت: القابی، چون ملک الدوله، خان، یا شوکت الملک، حاجیه سلطان و سلطانعلی نیز باید تغییر کنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال بیان کرد: نام هایی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزش‌های والای انسانی است. مانند: گرگ، قوچی و نام‌هایی که با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد. مانند لات، خونریز، چنگیز.

ابوترابی در ادامه افزود: نام‌هایی که موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد. مانند صد تومانی، گت آقا، کنیز، گدا و اسامی نامتناسب با جنس. مانند ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور.

او با اشاره بر اینکه هم نام بودن فرزند با پدر یا مادر در یک خانواده و هم نام بودن برادران و خواهران در یک خانواده باید مطابق قانون تغییر کند، افزود: تغییر نام‌ها از صورت عربی به شکل فارسی از قبیل رحمن به رحمان، اسمعیل به اسماعیل، اسحق به اسحاق و تغییر نام کسانیکه نام آن‌ها اسامی ایام هفته باشد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال بیان کرد: تغییر نام کسانی که تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر کرده است. پیشوند عبد خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد متقاضی می‌تواند تقاضای حذف آن را کند.

بهترین خرید
نظرات
ناشناس
سیف الله ترابی کارت ملی چه ربطی به پاسپورت دارد که پاسپورت را متوقف کردی در ایران و سفارت سلیمانیه عراق با احترام
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}