سید حسن رسولی در جریان بررسی پرونده باغات بیان داشت
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، تاکید کرد: در بررسی پرونده باغات، حقوق عمومی و خصوصی باید رعایت شود. و صرفا با نظر شفاهی بدون مستندات تصمیم‌‌گیری‌ نشود.
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۶
۰

 سید حسن رسولی در دویست و هفدهمین جلسه شورا و در جریان بررسی یکی از پرونده های پلاک ثبتی املاک، از منظر باغ یا غیر باغ بودن، اظهار کرد: مستندات کمیسیون‌ باغات درباره این ملک، مبنی بر باغ بودن‌ آن است. اما در صحن اعلام شد که این ملک حدنصاب باغ بودن را از نظر مساحت ندارد.

وی ادامه داد: اینگونه نمی توان درباره پرونده باغات تصمیم گرفت. پیشنهاد دارم‌ بررسی این پرونده از دستور خارج شود. و مجددا در کمیسیون مربوطه مطابق با مستندات اعم از عرصه‌ و عیان، محیط بن‌ درختان و غیره بررسی شود.

رسولی اعلام کرد: نظر کمیسیون درباره ملکی، نباید با نظر شفاهی تغییر کند. شخصا نمی‌توانم نسبت به این ملک بدون ارائه مستندات‌ رای دهم. بعد از بررسی، مجددا متناسب با مستندات می‌توان درباره این ملک نظر داد.

نائب رئیس کمیسیون‌ برنامه و بودجه شورای شهر تهران، تاکید کرد: حقوق عمومی و خصوصی در بررسی پرونده باغات باید رعایت شود‌. از این رو درخواست بازگشت این پرونده به کمیسیون باغات را دارم.

اعضای شورای شهر در نهایت به این پیشنهاد رای مثبت دادند، تا باغ بودن یا نبودن این ملک مجددا بررسی شود.

 

سید حسن رسولی در جریان بررسی پرونده باغات بیان داشت
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۶
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، تاکید کرد: در بررسی پرونده باغات، حقوق عمومی و خصوصی باید رعایت شود. و صرفا با نظر شفاهی بدون مستندات تصمیم‌‌گیری‌ نشود.

 سید حسن رسولی در دویست و هفدهمین جلسه شورا و در جریان بررسی یکی از پرونده های پلاک ثبتی املاک، از منظر باغ یا غیر باغ بودن، اظهار کرد: مستندات کمیسیون‌ باغات درباره این ملک، مبنی بر باغ بودن‌ آن است. اما در صحن اعلام شد که این ملک حدنصاب باغ بودن را از نظر مساحت ندارد.

وی ادامه داد: اینگونه نمی توان درباره پرونده باغات تصمیم گرفت. پیشنهاد دارم‌ بررسی این پرونده از دستور خارج شود. و مجددا در کمیسیون مربوطه مطابق با مستندات اعم از عرصه‌ و عیان، محیط بن‌ درختان و غیره بررسی شود.

رسولی اعلام کرد: نظر کمیسیون درباره ملکی، نباید با نظر شفاهی تغییر کند. شخصا نمی‌توانم نسبت به این ملک بدون ارائه مستندات‌ رای دهم. بعد از بررسی، مجددا متناسب با مستندات می‌توان درباره این ملک نظر داد.

نائب رئیس کمیسیون‌ برنامه و بودجه شورای شهر تهران، تاکید کرد: حقوق عمومی و خصوصی در بررسی پرونده باغات باید رعایت شود‌. از این رو درخواست بازگشت این پرونده به کمیسیون باغات را دارم.

اعضای شورای شهر در نهایت به این پیشنهاد رای مثبت دادند، تا باغ بودن یا نبودن این ملک مجددا بررسی شود.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}