بانک‌ها مکلف شده اند اقساط سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا را به پایان دوره قرارداد منتقل کنند.
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۰
۰

شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی درخصوص اجرای بخشنامه‌های مرتبط با کسب و کار‌های آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا اعلام کرد بانک‌ها براساس بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی ج. ا. ا. موظف شده اند اقساط سه ماهه اسفندماه ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تسهیلات قرض الحسنه را به تعویق بیندازند و به پایان دوره منتقل کنند و از این جهت نباید هیچ جریمه‌ای از وام گیرندگان اخذ شود.

ضمناً برای آن دسته از کسب و کار‌هایی که در بخشنامه شماره ۹۸/۴۳۵۶۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ بانک مرکزی ج. ا. ا. اشاره شده و از بابت شیوع ویروس کرونا خسارت دیده اند، همین تعویق اقساط سه ماهه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ پیش بینی شده که بانک‌ها براساس دستورالعمل صادره مکلف شده اند اقساط سه ماهه مورد نظر را به تعویق انداخته و به پایان دوره قرارداد منتقل کنند و از این بابت هم از این کسب و کار‌ها هیچ گونه جریمه نباید اخذ کنند.

 چنانچه تسهیلات گیرندگان از بابت موضوع فوق ابهام یا اعتراض دارند می‌توانند موضوع را از طریق کمیسیون هماهنگی بانک‌ها در استان پیگیری کنند.

بانک‌ها مکلف شده اند اقساط سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا را به پایان دوره قرارداد منتقل کنند.

شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی درخصوص اجرای بخشنامه‌های مرتبط با کسب و کار‌های آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا اعلام کرد بانک‌ها براساس بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی ج. ا. ا. موظف شده اند اقساط سه ماهه اسفندماه ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تسهیلات قرض الحسنه را به تعویق بیندازند و به پایان دوره منتقل کنند و از این جهت نباید هیچ جریمه‌ای از وام گیرندگان اخذ شود.

ضمناً برای آن دسته از کسب و کار‌هایی که در بخشنامه شماره ۹۸/۴۳۵۶۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ بانک مرکزی ج. ا. ا. اشاره شده و از بابت شیوع ویروس کرونا خسارت دیده اند، همین تعویق اقساط سه ماهه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ پیش بینی شده که بانک‌ها براساس دستورالعمل صادره مکلف شده اند اقساط سه ماهه مورد نظر را به تعویق انداخته و به پایان دوره قرارداد منتقل کنند و از این بابت هم از این کسب و کار‌ها هیچ گونه جریمه نباید اخذ کنند.

 چنانچه تسهیلات گیرندگان از بابت موضوع فوق ابهام یا اعتراض دارند می‌توانند موضوع را از طریق کمیسیون هماهنگی بانک‌ها در استان پیگیری کنند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}