معاون کل وزارت بهداشت گفت: به عنوان یک برادر از آنان خواهش می‌کنم که به سفر‌های غیرضروری نروند.
۰۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۵
۰

ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت اظهار داشت: اصلی‌ترین عامل شیوع بیشتر کرونا، افزایش تعداد تماس افراد با دیگران است.

او تصریح کرد: مردم از دیدوبازدید محروم هستند و ما احساسات آنان را در درک می‌کنیم، اما به عنوان یک برادر از آنان خواهش می‌کنم که به سفر‌های غیرضروری نروند.

حریرچی افزود: سفر به مناطق قرمز باعث می‌شود خودمان به خطر بیفتیم و سفر به مناطق سفید باعث می‌شود مردم آن شهر‌ها به خطر بیفتند.

معاون کل وزارت بهداشت تأکید کرد: از مردم می‌خواهیم چند هفته‌ای به ما فرصت دهند تا ما بتوانیم خدمت‌گذاری را کامل کنیم.

معاون کل وزارت بهداشت گفت: به عنوان یک برادر از آنان خواهش می‌کنم که به سفر‌های غیرضروری نروند.

ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت اظهار داشت: اصلی‌ترین عامل شیوع بیشتر کرونا، افزایش تعداد تماس افراد با دیگران است.

او تصریح کرد: مردم از دیدوبازدید محروم هستند و ما احساسات آنان را در درک می‌کنیم، اما به عنوان یک برادر از آنان خواهش می‌کنم که به سفر‌های غیرضروری نروند.

حریرچی افزود: سفر به مناطق قرمز باعث می‌شود خودمان به خطر بیفتیم و سفر به مناطق سفید باعث می‌شود مردم آن شهر‌ها به خطر بیفتند.

معاون کل وزارت بهداشت تأکید کرد: از مردم می‌خواهیم چند هفته‌ای به ما فرصت دهند تا ما بتوانیم خدمت‌گذاری را کامل کنیم.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}