تذکر مرتضی الویری
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا گفت: بر اساس تبصره 2 ماده 27 برنامه پنج ساله سوم، شهرداری موظف بود نسبت به شناسایی و حسابرسی بدهی های دولت به شهرداری، از طریق استفاده از خدمات سازمان حسابرسی، اقدام و میزان و نوع بدهی های قطعی دولت به شهرداری را حداکثر تا پایان سال اول برنامه، به شورا اعلام کند که این اقدام صورت نگرفته است.
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۷
۰

مرتضی الویری در دویست و پانزدهمین جلسه شورا در تذکری به شهرداری تهران گفت: مسئله تخصیص بهینه منابع، و حل و فصل بدهی ها و تعهدات مالی، از جمله موضوعاتی مهمی بود که در برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران مورد تاکید قرار گرفته، و در ماده 27 تبصره 2 این برنامه به این مهم اشاره شده است.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره2 ماده 27 برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران، شهرداری موظف بود، نسبت به شناسایی و حسابرسی بدهی های دولت به شهرداری، از طریق استفاده از خدمات سازمان حسابرسی اقدام، و میزان و نوع بدهی های قطعی دولت به شهرداری را، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به شورا اعلام کند.

وی ادامه داد: شهرداری همچنین موظف بود، تا پایان اردیبهشت هر سال میزان بدهی های قطعی دولت به شهرداری تا پایان سال گذشته، میزان بدهی تسویه شده در سال گذشته، و برنامه تسویه مطالبات در سال جاری را، به صورت عمومی منتشر کند.

الویری تأکید کرد: شهرداری در مورد اجرای این مسئولیت ها توجه لازم را داشته باشد، و در این خصوص به شهردار تهران تذکر می دهم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا گفت: بر اساس تبصره 2 ماده 27 برنامه پنج ساله سوم، شهرداری موظف بود نسبت به شناسایی و حسابرسی بدهی های دولت به شهرداری، از طریق استفاده از خدمات سازمان حسابرسی، اقدام و میزان و نوع بدهی های قطعی دولت به شهرداری را حداکثر تا پایان سال اول برنامه، به شورا اعلام کند که این اقدام صورت نگرفته است.

مرتضی الویری در دویست و پانزدهمین جلسه شورا در تذکری به شهرداری تهران گفت: مسئله تخصیص بهینه منابع، و حل و فصل بدهی ها و تعهدات مالی، از جمله موضوعاتی مهمی بود که در برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران مورد تاکید قرار گرفته، و در ماده 27 تبصره 2 این برنامه به این مهم اشاره شده است.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره2 ماده 27 برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران، شهرداری موظف بود، نسبت به شناسایی و حسابرسی بدهی های دولت به شهرداری، از طریق استفاده از خدمات سازمان حسابرسی اقدام، و میزان و نوع بدهی های قطعی دولت به شهرداری را، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به شورا اعلام کند.

وی ادامه داد: شهرداری همچنین موظف بود، تا پایان اردیبهشت هر سال میزان بدهی های قطعی دولت به شهرداری تا پایان سال گذشته، میزان بدهی تسویه شده در سال گذشته، و برنامه تسویه مطالبات در سال جاری را، به صورت عمومی منتشر کند.

الویری تأکید کرد: شهرداری در مورد اجرای این مسئولیت ها توجه لازم را داشته باشد، و در این خصوص به شهردار تهران تذکر می دهم.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید