سارق حرفه ای موتورسیکلت را در ساعت شلوغی جلوی کارخانۀ نوآوری آزادی بدون روشن کردن به سرقت برد.
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۴
۱
سارق حرفه ای موتورسیکلت را در ساعت شلوغی جلوی کارخانۀ نوآوری آزادی بدون روشن کردن به سرقت برد.
نظرات
یکی از هشتاد میلیون
البته یک چشم برهم زدن دو دقیقه ای!!! اگرکه سرعت پخش فیلم نرمال باشد.
ارسال نظر