جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز یکشنبه ۷ اردیبهشت از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۱
۰

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز یکشنبه ۷ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره ابتدایی

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس عربی پایه ٩

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٨

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس زبان انگلیسی پایه ٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم

از ساعت ١٢تا ١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت١۴:٣٠ درس زبان انگلیسی ١ پایه ١٠ تمام رشته‌ها

از ساعت ١۵ درس زیست شناسی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی

از ساعت ۱۵:٣٠ درس حسابان ١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ۱۶ درس دین و زندگی ١ پایه ١٠ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت۱۶:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١٧ درس فارسی٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس جامعه شناسی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ٩:٣٠ تا ٩:۵۵ درس آشنایی با بنا‌های تاریخی - رشته نقشه کشی معماری پایه۱۰ - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٩:۵۵ تا ۱٠:٢۵ درس عربی تمرین‌های درس سوم - پایه دهم - درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠ درس شهروند الکترونیکی ادامه فصل ۵ و۶ - رشته کامپیوتر پایه ۱۰ - شاخه کاردانش

از ساعت ۵٠: ١٠ تا ١١:١۵ درس ریاضی ١ - پایه١٠ نسبت‌های مثلثاتی - درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ١۵: ١١ تا ١١:٣۵ درس حسابداری تکمیلی - پایه١١- بدهی‌ها و تعهدات بصری- شاخه کاردانش

از ساعت ٣۵۸: ١١ تا ١٢ درس حسابداری مقدماتی- پایه١٠- بستن حساب‌های موقت و دایم- شاخه کاردانش

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز یکشنبه ۷ اردیبهشت از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز یکشنبه ۷ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره ابتدایی

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس عربی پایه ٩

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٨

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس زبان انگلیسی پایه ٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم

از ساعت ١٢تا ١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت١۴:٣٠ درس زبان انگلیسی ١ پایه ١٠ تمام رشته‌ها

از ساعت ١۵ درس زیست شناسی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی

از ساعت ۱۵:٣٠ درس حسابان ١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ۱۶ درس دین و زندگی ١ پایه ١٠ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت۱۶:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١٧ درس فارسی٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس جامعه شناسی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ٩:٣٠ تا ٩:۵۵ درس آشنایی با بنا‌های تاریخی - رشته نقشه کشی معماری پایه۱۰ - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٩:۵۵ تا ۱٠:٢۵ درس عربی تمرین‌های درس سوم - پایه دهم - درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠ درس شهروند الکترونیکی ادامه فصل ۵ و۶ - رشته کامپیوتر پایه ۱۰ - شاخه کاردانش

از ساعت ۵٠: ١٠ تا ١١:١۵ درس ریاضی ١ - پایه١٠ نسبت‌های مثلثاتی - درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ١۵: ١١ تا ١١:٣۵ درس حسابداری تکمیلی - پایه١١- بدهی‌ها و تعهدات بصری- شاخه کاردانش

از ساعت ٣۵۸: ١١ تا ١٢ درس حسابداری مقدماتی- پایه١٠- بستن حساب‌های موقت و دایم- شاخه کاردانش

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}