جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز شنبه ۲۳ فروردین از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
۲۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۲
۰

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز شنبه ۲۳ فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

از ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس ریاضی پایه ٩.

از ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه۸.

از ساعت ٨:۴۵تا ٩:١٠ درس عربی پایه ٧

از ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣٠ درس ریاضی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارسی و نگارش پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ بازی و ریاضی پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم.

از ساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی و ریاضی پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم.

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم.

متوسطه دوم:

از ساعت١۴:٣٠درس فیزیک١ پایه١٠ رشته علوم تجربی

از ساعت١۵ درس فارسی١ پایه١٠

از ساعت۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه١١

از ساعت۱۶ درس تاریخ معاصر پایه١١

از ساعت۱۶:٣٠ درس شیمی٣ پایه١٢

از ساعت ١٧ درس سلامت و بهداشت پایه١٢

از ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢پایه١١

از ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣ درس حسابان٢ پایه١٢

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

از ساعت ۸تا۸:٢۵ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه۱٠ رشته علوم و معارف اسلامی.

از ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵ درس عربی، زبان قرآن٣ پایه ١٢ علوم و معارف اسلامی

از ساعت٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس منطق پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

از ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵ علوم و فنون ادبی ۲ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

از ساعت ٩:٣۵ تا١٠درس ریاضی و آمار ٣پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و‌معارف اسلامی.

از ساعت ١٠ تا١٠:٢۵ درس علوم و فنون ادبی ۳ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

از ساعت۱٠:٢۵ تا١٠:۵٠ درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی -پودمان۴-پایه١١-شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ١٠:۵٠ تا١١:١۵ درس استاندارد حسابداری تکمیلی پایه١١ -رشته حسابداری مالی -شاخه کاردانش

از ساعت١١:١۵ تا١١:٣۵ درس دانش فنی رشته ماشین ابزار -پایه١٠- شاخه فنی و حرفه‌ای

از ساعت١١:٣۵ تا١٢درس عربی٣ پایه١٢- مشترک بین تمام زمینه‌ها

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز شنبه ۲۳ فروردین از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز شنبه ۲۳ فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

از ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس ریاضی پایه ٩.

از ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه۸.

از ساعت ٨:۴۵تا ٩:١٠ درس عربی پایه ٧

از ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣٠ درس ریاضی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارسی و نگارش پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ بازی و ریاضی پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم.

از ساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی و ریاضی پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم.

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم.

متوسطه دوم:

از ساعت١۴:٣٠درس فیزیک١ پایه١٠ رشته علوم تجربی

از ساعت١۵ درس فارسی١ پایه١٠

از ساعت۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه١١

از ساعت۱۶ درس تاریخ معاصر پایه١١

از ساعت۱۶:٣٠ درس شیمی٣ پایه١٢

از ساعت ١٧ درس سلامت و بهداشت پایه١٢

از ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢پایه١١

از ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣ درس حسابان٢ پایه١٢

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

از ساعت ۸تا۸:٢۵ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه۱٠ رشته علوم و معارف اسلامی.

از ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵ درس عربی، زبان قرآن٣ پایه ١٢ علوم و معارف اسلامی

از ساعت٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس منطق پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

از ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵ علوم و فنون ادبی ۲ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

از ساعت ٩:٣۵ تا١٠درس ریاضی و آمار ٣پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و‌معارف اسلامی.

از ساعت ١٠ تا١٠:٢۵ درس علوم و فنون ادبی ۳ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

از ساعت۱٠:٢۵ تا١٠:۵٠ درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی -پودمان۴-پایه١١-شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ١٠:۵٠ تا١١:١۵ درس استاندارد حسابداری تکمیلی پایه١١ -رشته حسابداری مالی -شاخه کاردانش

از ساعت١١:١۵ تا١١:٣۵ درس دانش فنی رشته ماشین ابزار -پایه١٠- شاخه فنی و حرفه‌ای

از ساعت١١:٣۵ تا١٢درس عربی٣ پایه١٢- مشترک بین تمام زمینه‌ها

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید