جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز جمعه ٢٢ فروردین از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
۲۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۸
۰

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز جمعه ٢٢ فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ٩

از ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ درس مطالعات اجتماعی پایه۸.

از ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس نگارش پایه ٧.

برنامه دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ بازی و ریاضی پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ فارسی و نگارش پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه پنجم.

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵ فارسی و نگارش پایه ششم.

متوسطه دوم:

از ساعت١۴:٣٠درس عربی، زبان قرآن١ پایه ١٠

از ساعت١۵ درس کارگاه کارآفرینی و تولید پایه١٠

از ساعت۱۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه ١١

از ساعت۱۶ فیزیک ٢ پایه١١

از ساعت۱۶:٣٠ زیست شناسی٣ پایه١٢ تجربی

از ساعت ١٧ درس فیزیک ۳ پایه١٢ رشته ریاضی و فیزیک.

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

از ساعت ۸تا۸:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

از ساعت۸:۳۰تا۹درس جغرافیا ٢ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی

از ساعت۹تا٩:٣٠ درس ریاضی و آمار١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

از ساعت۹:۳۰ تا١٠ تاریخ اسلام ۲ پایه ١١ علوم و معارف اسلامی.

از ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس فلسفه ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و‌معارف اسلامی.
از ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس عربی، زبان قرآن ۳ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی.

از ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس دانش فنی تخصصی. سایزبندی و فناوری مواد-پایه١٢ رشته طراحی و دوخت لباس

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس دانش فنی تخصصی، خواص مهندسی سطوح -پایه١٢رشته ساختمان

 

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز جمعه ٢٢ فروردین از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز جمعه ٢٢ فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ٩

از ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ درس مطالعات اجتماعی پایه۸.

از ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس نگارش پایه ٧.

برنامه دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ بازی و ریاضی پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ فارسی و نگارش پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه پنجم.

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵ فارسی و نگارش پایه ششم.

متوسطه دوم:

از ساعت١۴:٣٠درس عربی، زبان قرآن١ پایه ١٠

از ساعت١۵ درس کارگاه کارآفرینی و تولید پایه١٠

از ساعت۱۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه ١١

از ساعت۱۶ فیزیک ٢ پایه١١

از ساعت۱۶:٣٠ زیست شناسی٣ پایه١٢ تجربی

از ساعت ١٧ درس فیزیک ۳ پایه١٢ رشته ریاضی و فیزیک.

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

از ساعت ۸تا۸:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

از ساعت۸:۳۰تا۹درس جغرافیا ٢ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی

از ساعت۹تا٩:٣٠ درس ریاضی و آمار١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

از ساعت۹:۳۰ تا١٠ تاریخ اسلام ۲ پایه ١١ علوم و معارف اسلامی.

از ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس فلسفه ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و‌معارف اسلامی.
از ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس عربی، زبان قرآن ۳ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی.

از ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس دانش فنی تخصصی. سایزبندی و فناوری مواد-پایه١٢ رشته طراحی و دوخت لباس

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس دانش فنی تخصصی، خواص مهندسی سطوح -پایه١٢رشته ساختمان

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید