وزیر کشور تونس به کسانی که عامل انتقال کرونا به افراد دیگر شوند به شدت هشدار داد.
۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۹
۰

هشام المشیشیان وزیر کشور تونس به کسانی که عامل انتقال کرونا به افراد دیگر شوند به شدت هشدار داد.

وی افزود: به کسانی که باعث انتقال ویروس کرونا و مرگ فرد دیگری شوند، اتهام قتل غیرعمد نسبت داده خواهد شد.

وزیر کشور تونس با اشاره به اینکه ۶۰۰ نفر از متخلفان مقررات قرنطینه بازداشت شده اند، اعلام کرد: اتهام قتل غیرعمد در انتظار هر فرد مبتلا به کرونا خواهد بود که عمداً سبب انتقال این ویروس به فرد دیگر و مرگ او شود.

این در حالی است که تاکنون در تونس ۵۹۶ نفر به کرونا مبتلا شده اند.

وزیر کشور تونس به کسانی که عامل انتقال کرونا به افراد دیگر شوند به شدت هشدار داد.

هشام المشیشیان وزیر کشور تونس به کسانی که عامل انتقال کرونا به افراد دیگر شوند به شدت هشدار داد.

وی افزود: به کسانی که باعث انتقال ویروس کرونا و مرگ فرد دیگری شوند، اتهام قتل غیرعمد نسبت داده خواهد شد.

وزیر کشور تونس با اشاره به اینکه ۶۰۰ نفر از متخلفان مقررات قرنطینه بازداشت شده اند، اعلام کرد: اتهام قتل غیرعمد در انتظار هر فرد مبتلا به کرونا خواهد بود که عمداً سبب انتقال این ویروس به فرد دیگر و مرگ او شود.

این در حالی است که تاکنون در تونس ۵۹۶ نفر به کرونا مبتلا شده اند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}