عباس آقاجانی، شاعر، ویراستار و حروف‌چین کتاب‌های محمدرضا شفیعی کدکنی درگذشت.
۰۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۱
۰

این خبر در کانال تلگرامی که به نام محمدرضا شفیعی کدکنی است، اعلام شده است:
هر روز فراق دوست باید دید...

استاد عباس آقاجانی، شاعر، ویراستار و حروف‌چین کتاب‌های دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی به رحمت خدا رفتند. برای ایشان آرزوی آرامش آن جهانی داریم و به خانواده گرامیشان غم مباد می‌گوییم.

بخشی از یادداشت استاد شفیعی کدکنی در سپاس‌نامهٔ آغازین کتاب ارجمند تذکرة‌الاولیاء و یاد مرحوم عباس آقاجانی:
«در کار حروفچینی متن، در مراحل آغازی رهین لطف و دقت‌های خانم امید صدارت هستم اگرچه با تغییر اساسی کار و نسخه‌های اساس کار، از حاصل زحمات خانم صدارت کمتر بهره‌مند شدیم. بینش عالمانه و مهارت کم‌نظیر استاد عباس آقاجانی در حروفچینی نهایی و مراحل نهایی کار به حدی است که زبان من از شکر آن عاجز است...»
محمدرضا شفیعی‌کدکنی
تهران، چهارم مرداد ۱۳۹۷

عباس آقاجانی، شاعر، ویراستار و حروف‌چین کتاب‌های محمدرضا شفیعی کدکنی درگذشت.

این خبر در کانال تلگرامی که به نام محمدرضا شفیعی کدکنی است، اعلام شده است:
هر روز فراق دوست باید دید...

استاد عباس آقاجانی، شاعر، ویراستار و حروف‌چین کتاب‌های دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی به رحمت خدا رفتند. برای ایشان آرزوی آرامش آن جهانی داریم و به خانواده گرامیشان غم مباد می‌گوییم.

بخشی از یادداشت استاد شفیعی کدکنی در سپاس‌نامهٔ آغازین کتاب ارجمند تذکرة‌الاولیاء و یاد مرحوم عباس آقاجانی:
«در کار حروفچینی متن، در مراحل آغازی رهین لطف و دقت‌های خانم امید صدارت هستم اگرچه با تغییر اساسی کار و نسخه‌های اساس کار، از حاصل زحمات خانم صدارت کمتر بهره‌مند شدیم. بینش عالمانه و مهارت کم‌نظیر استاد عباس آقاجانی در حروفچینی نهایی و مراحل نهایی کار به حدی است که زبان من از شکر آن عاجز است...»
محمدرضا شفیعی‌کدکنی
تهران، چهارم مرداد ۱۳۹۷

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید