بارش اولین برف بهاری، پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، همدان را در چهارمین روز از بهار سفید پوش کرد.
۰۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۲
بارش اولین برف بهاری، پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، همدان را در چهارمین روز از بهار سفید پوش کرد.
۰۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۲
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50