اشاره بهتاش به تحریم قطعات خودرو توسط اروپا.
۰۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۰
اشاره بهتاش به تحریم قطعات خودرو توسط اروپا.
۰۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۰
۰