جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز دوشنبه ۴ فروردین از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
۰۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۲
۰

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز ۴ فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٩ تا٩:٣٠درس زبان انگلیسی پایه ۷

از ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ درس علوم پایه ۹

از ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ کتاب علوم تجربی و تفکر پایه اول

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ کتاب علوم تجربی و تفکر پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ کتاب بازی و ریاضی پایه سوم

از ساعت ١٢ تا١٢:٣٠ کتاب فارسی و نگارش پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ کتاب بازی و ریاضی پایه پنجم

از ساعت ١٣:٢٠ تا ۱۳:۴۵کتاب بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ۱۵ درس شیمی پایه ١٠

از ساعت ١۵:٣٠ درس ریاضی
پایه ١١

از ساعت ۱۶ درس زبان انگلیسی پایه ۱۱

از ساعت ۱۶:۳۰ درس شیمی
پایه ١٢

از ساعت ۱۷ درس فارسی ٣
پایه ۱۲

از ساعت ۱۷:۳۰ درس حسابان
پایه ۱۲

شبکه ۴

جدول برنامه دروس رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰

از ساعت ۸:۳۰ تا ۹درس ریاضی و آمار۲ پایه ۱۱

از ساعت ۹ تا ٩:٣٠ درس احکام ۲ پایه ۱۱

از ساعت۹:۳۰ تا ١٠ درس جامعه شناسی۲ پایه ۱۱

از ساعت ۱۰ تا ١٠:٣٠ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١ درس شناخت مواد و مصالح ساختمانی پایه ۱۰

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ کتاب نرم‌افزار اداری پایه ۱۰

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ١٢ کتاب مبلمان اداری پایه ۱۲

 

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز دوشنبه ۴ فروردین از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز ۴ فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٩ تا٩:٣٠درس زبان انگلیسی پایه ۷

از ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ درس علوم پایه ۹

از ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ کتاب علوم تجربی و تفکر پایه اول

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ کتاب علوم تجربی و تفکر پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ کتاب بازی و ریاضی پایه سوم

از ساعت ١٢ تا١٢:٣٠ کتاب فارسی و نگارش پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ کتاب بازی و ریاضی پایه پنجم

از ساعت ١٣:٢٠ تا ۱۳:۴۵کتاب بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ۱۵ درس شیمی پایه ١٠

از ساعت ١۵:٣٠ درس ریاضی
پایه ١١

از ساعت ۱۶ درس زبان انگلیسی پایه ۱۱

از ساعت ۱۶:۳۰ درس شیمی
پایه ١٢

از ساعت ۱۷ درس فارسی ٣
پایه ۱۲

از ساعت ۱۷:۳۰ درس حسابان
پایه ۱۲

شبکه ۴

جدول برنامه دروس رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰

از ساعت ۸:۳۰ تا ۹درس ریاضی و آمار۲ پایه ۱۱

از ساعت ۹ تا ٩:٣٠ درس احکام ۲ پایه ۱۱

از ساعت۹:۳۰ تا ١٠ درس جامعه شناسی۲ پایه ۱۱

از ساعت ۱۰ تا ١٠:٣٠ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١ درس شناخت مواد و مصالح ساختمانی پایه ۱۰

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ کتاب نرم‌افزار اداری پایه ۱۰

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ١٢ کتاب مبلمان اداری پایه ۱۲

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید