نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه اوضاع معیشت کارگران بسیار نگران کننده است گفت: سبد معیشت کارگران در شرایط کرونا بزرگتر شده است و به سمت ۵ و نیم میلیون تومان رفته است.
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۹
۰
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جلسه شورای عالی کار گفت:واقعیت این است که ما کارگران نه کاسبان تحریم بوده ایم و نه کاسبان جنگ بوده ایم و نه کاسبان نابه سامانی اقتصادی بوده ایم. در طی ۴۱ سال گذشته نه سهمی در این مسائل داشتیم و نه در تصمیم گیری‌ها نقشی داشتیم، اکنون که بحث کرونا پیش آمده نیز کاسبان بیماری کرونا نیستیم. آنچه مسلم است خانواده کارگران پیشانی حمله این موارد بوده اند. چه در جنگ تحمیلی و چه در بحبه انقلاب  و چه در نابه سامانی اقتصادی و چه درآشفتگی اقتصادی و چه در تحریم‌های خرد و کلان و در حال حاضر تحریم‌هایی که وجود دارد سهمی نداشته ایم. بیماری کرونا چه بخواهیم و چه نخواهیم فشار‌هایی رابرخانواده‌ها وارد کرده است. این بحث داخلی نیست بلکه در گسترده جهانی ملت‌ها برای عدم اطمینان ازفردای خود مراجعه به خرید کالای ضروری و مورد نیاز خانواده کرده اند تا بتوانند بخشی از نیاز خانواده درچند وقت آینده را فراهم کنند.  

وی با اشاره به اینکه بحث کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد خانواده از بعد قابل بررسی است گفت:  بعد اول این است که خانوارهانگران آینده هستند و به همین دلیل میل به سمت خرید دارند متأسفانه دولت نتوانسته است آنطور که باید و شاید مدیریت کند و ما شاهد افزایش قیمت‌ها در تمام موارد از جمله پروتئینی‌ها، حبوبات، شوینده‌ها و... مشاهده می‌کنیم. کارگر از جیب خود خرج می‌کنم از اندک بقای خود استفاده می‌کند. اگر بخواهیم خودمان را کنار بکشیم و کاری نداشته باشیم چه می‌شود؟ بدون شک کارگر قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و مجبور است تن به هر کار مخاطره آمیز دهد تا حداقل‌های زندگی را فراهم کند. بدون شک جامعه از بیماری کرونا به فاجعه کرونا تبدیل می‌شود.  

 توفیقی با تأکید بر اینکه حدود ۳ پنجم خانوار‌های کشور کارگر هستند گفت:کارفرمایان با بهانه‌های مختلف مانند اینکه نگران آینده بنگاه هستند از افزایش دستمزد و  هزینه‌های حمایتی کارگری دست می‌کشند. کارفرمایان راه را اشتباه  می‌روند. اگر مطالبات  وحقی دارند باید از دولت بگیرند نه از خانوار کارگری.

وی بیان کرد: اگرکارفرمایان نخواهند از خانوار کارگری حمایت کنند فاجعه همه گیری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد خواهد شد. اما اگر حمایت کنند بقای خانوار کارگر تضمین می‌شود و خانواده کارگر می‌تواند با اطمینان به کار خود ادامه دهد چرا که کارفرما و دولت کنار آن‌ها هستند.  

ماده ۴۱ قانون کار اصرار دارد بر افزایش دستمزد. هیچ کجا نگفته است که این شرایط و این اتفاقات می‌افتد. اگر بخواهیم به این اتفاقات توجه کنیم همیشه یک بهانه‌ای برای عدم افزایش دستمزد وجود دارد.  

توفیقی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در اسفند ماه گفت: اگر دولت برای سال آینده حداقل ۱۵ درصد به حقوق کارمندان خود اضافه کند، متوجه می‌شویم افزایش دستمزد کارمندان حدود ۷۲.۵ درصد است. ۵۰ درصد به ۱۰۰ حقوق کارمندان در اسفند ماه افزوده شده است  که می‌شود ۱۵۰ درصد. ۱۵ درصد ۱۵۰ درصد می‌شود ۲۲.۵ درصد؛ بنابراین ۷۲.۵ درصد به بحث دستمزد افزوده می‌شود. این موضوع فارق از بحث کمیسیون تلفیق و افزایش ۵۰ درصدی به افزایش حداقل حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. مانگران آینده جامعه کارگری هستیم.  

 وی ادامه داد: امیدواریم کارفرمایان به دنبال کرونا سواری نباشند و استثمار جامعه کارگری نباشیم. در شرایط امروز اگر سبد معیشتی پس از کرونا را محاسبه کنیم مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بزرگ‌تر و درشت‌تر شده است و به سمت ۵ میلیون و نیم سوق پیدا کرده است. اما اکنون مهم این است که عدد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزارتومان مورد توافق سه جانبه جامعه کارگری، کارفرما و دولت واقع شده است.  
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه اوضاع معیشت کارگران بسیار نگران کننده است گفت: سبد معیشت کارگران در شرایط کرونا بزرگتر شده است و به سمت ۵ و نیم میلیون تومان رفته است.
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جلسه شورای عالی کار گفت:واقعیت این است که ما کارگران نه کاسبان تحریم بوده ایم و نه کاسبان جنگ بوده ایم و نه کاسبان نابه سامانی اقتصادی بوده ایم. در طی ۴۱ سال گذشته نه سهمی در این مسائل داشتیم و نه در تصمیم گیری‌ها نقشی داشتیم، اکنون که بحث کرونا پیش آمده نیز کاسبان بیماری کرونا نیستیم. آنچه مسلم است خانواده کارگران پیشانی حمله این موارد بوده اند. چه در جنگ تحمیلی و چه در بحبه انقلاب  و چه در نابه سامانی اقتصادی و چه درآشفتگی اقتصادی و چه در تحریم‌های خرد و کلان و در حال حاضر تحریم‌هایی که وجود دارد سهمی نداشته ایم. بیماری کرونا چه بخواهیم و چه نخواهیم فشار‌هایی رابرخانواده‌ها وارد کرده است. این بحث داخلی نیست بلکه در گسترده جهانی ملت‌ها برای عدم اطمینان ازفردای خود مراجعه به خرید کالای ضروری و مورد نیاز خانواده کرده اند تا بتوانند بخشی از نیاز خانواده درچند وقت آینده را فراهم کنند.  

وی با اشاره به اینکه بحث کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد خانواده از بعد قابل بررسی است گفت:  بعد اول این است که خانوارهانگران آینده هستند و به همین دلیل میل به سمت خرید دارند متأسفانه دولت نتوانسته است آنطور که باید و شاید مدیریت کند و ما شاهد افزایش قیمت‌ها در تمام موارد از جمله پروتئینی‌ها، حبوبات، شوینده‌ها و... مشاهده می‌کنیم. کارگر از جیب خود خرج می‌کنم از اندک بقای خود استفاده می‌کند. اگر بخواهیم خودمان را کنار بکشیم و کاری نداشته باشیم چه می‌شود؟ بدون شک کارگر قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و مجبور است تن به هر کار مخاطره آمیز دهد تا حداقل‌های زندگی را فراهم کند. بدون شک جامعه از بیماری کرونا به فاجعه کرونا تبدیل می‌شود.  

 توفیقی با تأکید بر اینکه حدود ۳ پنجم خانوار‌های کشور کارگر هستند گفت:کارفرمایان با بهانه‌های مختلف مانند اینکه نگران آینده بنگاه هستند از افزایش دستمزد و  هزینه‌های حمایتی کارگری دست می‌کشند. کارفرمایان راه را اشتباه  می‌روند. اگر مطالبات  وحقی دارند باید از دولت بگیرند نه از خانوار کارگری.

وی بیان کرد: اگرکارفرمایان نخواهند از خانوار کارگری حمایت کنند فاجعه همه گیری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد خواهد شد. اما اگر حمایت کنند بقای خانوار کارگر تضمین می‌شود و خانواده کارگر می‌تواند با اطمینان به کار خود ادامه دهد چرا که کارفرما و دولت کنار آن‌ها هستند.  

ماده ۴۱ قانون کار اصرار دارد بر افزایش دستمزد. هیچ کجا نگفته است که این شرایط و این اتفاقات می‌افتد. اگر بخواهیم به این اتفاقات توجه کنیم همیشه یک بهانه‌ای برای عدم افزایش دستمزد وجود دارد.  

توفیقی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در اسفند ماه گفت: اگر دولت برای سال آینده حداقل ۱۵ درصد به حقوق کارمندان خود اضافه کند، متوجه می‌شویم افزایش دستمزد کارمندان حدود ۷۲.۵ درصد است. ۵۰ درصد به ۱۰۰ حقوق کارمندان در اسفند ماه افزوده شده است  که می‌شود ۱۵۰ درصد. ۱۵ درصد ۱۵۰ درصد می‌شود ۲۲.۵ درصد؛ بنابراین ۷۲.۵ درصد به بحث دستمزد افزوده می‌شود. این موضوع فارق از بحث کمیسیون تلفیق و افزایش ۵۰ درصدی به افزایش حداقل حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. مانگران آینده جامعه کارگری هستیم.  

 وی ادامه داد: امیدواریم کارفرمایان به دنبال کرونا سواری نباشند و استثمار جامعه کارگری نباشیم. در شرایط امروز اگر سبد معیشتی پس از کرونا را محاسبه کنیم مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بزرگ‌تر و درشت‌تر شده است و به سمت ۵ میلیون و نیم سوق پیدا کرده است. اما اکنون مهم این است که عدد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزارتومان مورد توافق سه جانبه جامعه کارگری، کارفرما و دولت واقع شده است.  
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید