نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز چهارشنبه ایران را به عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم کرد.
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۲
۰

نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین امروز چهارشنبه ایران را به عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم کرده است.

ولکات این ادعا را چهارشنبه در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی گزارش مدیر کل آژانس در خصوص اجرای تعهدات ایران ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ مطرح کرد.

او گفت: «با نگرانی عمده‌ای گزارش دبیر کل در خصوص اجرای تعهدات پادمانی در ایران را دنبال می‌کنیم. مایه تأسف است که چنین گزارشی که بعد از ۲۰۱۵ اولین گزارش در نوع خود است یک بار دیگر ضروری است، اما امتناع ایران از پرداختن به سئوالات اساسی پادمانی نیازمند چنین پاسخی است.»

ولکات در ادامه گفت: «در شرایطی که ایران از همکاری امتناع می‌کند واضح است که ایران چاره‌ای برای مدیر کل باقی نگذاشته غیر از اینکه شورای حکام را متوجه این موضوعات اساسی بکند.»

وی در بخشی دیگر گفت: «ماهیت مسائل پادمانی گزارش‌شده به ما و عدم پاسخگویی و همکاری ایران با آژانس ظرف ماه‌های گذشته نگرانی‌هایی بسیار جدی در خصوص پایبندی ایران به تعهدات پادامنی این کشور پیش می‌کشد.»

نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز چهارشنبه ایران را به عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم کرد.

نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین امروز چهارشنبه ایران را به عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم کرده است.

ولکات این ادعا را چهارشنبه در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی گزارش مدیر کل آژانس در خصوص اجرای تعهدات ایران ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ مطرح کرد.

او گفت: «با نگرانی عمده‌ای گزارش دبیر کل در خصوص اجرای تعهدات پادمانی در ایران را دنبال می‌کنیم. مایه تأسف است که چنین گزارشی که بعد از ۲۰۱۵ اولین گزارش در نوع خود است یک بار دیگر ضروری است، اما امتناع ایران از پرداختن به سئوالات اساسی پادمانی نیازمند چنین پاسخی است.»

ولکات در ادامه گفت: «در شرایطی که ایران از همکاری امتناع می‌کند واضح است که ایران چاره‌ای برای مدیر کل باقی نگذاشته غیر از اینکه شورای حکام را متوجه این موضوعات اساسی بکند.»

وی در بخشی دیگر گفت: «ماهیت مسائل پادمانی گزارش‌شده به ما و عدم پاسخگویی و همکاری ایران با آژانس ظرف ماه‌های گذشته نگرانی‌هایی بسیار جدی در خصوص پایبندی ایران به تعهدات پادامنی این کشور پیش می‌کشد.»

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید