سخنرانی انتخاباتی امام قزوینی، از روحانیون شیعه معروف در میشیگان در گردهمایی هواداران برنی سندرز. پیروزی در ایالت میشیگان در انتخابات درون حزبی بسیار مهم است.
۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۸
سخنرانی انتخاباتی امام قزوینی، از روحانیون شیعه معروف در میشیگان در گردهمایی هواداران برنی سندرز. پیروزی در ایالت میشیگان در انتخابات درون حزبی بسیار مهم است.
۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۸
۱
50
نظرات
سبحان شاهمرادی اصولگرا
یک روحانی شیعی باتقوا و باهوش
هیچ گاه
ابزار تبلیغاتی حلیه گرانی همچون سندرز که اهریمن رندی و تزویر است
نمیشود
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو