کارگاه‌های کوچک تولید لباس ایزوله بیمارستانی مخصوص پرستاران و پزشکان در معرض ویروس، روزانه تولیدات خود را برای بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد ارسال می‌کنند. در این طرح کارگاه‌های خانگی و خیاطی‌های آموزش دیده دست به دست هم داده و بخشی از چرخه تجهیز مراکز درمانی را بر عهده گرفته‌اند.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۸
کارگاه‌های کوچک تولید لباس ایزوله بیمارستانی مخصوص پرستاران و پزشکان در معرض ویروس، روزانه تولیدات خود را برای بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد ارسال می‌کنند. در این طرح کارگاه‌های خانگی و خیاطی‌های آموزش دیده دست به دست هم داده و بخشی از چرخه تجهیز مراکز درمانی را بر عهده گرفته‌اند.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۸
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو