۲ انبار بزرگ دستکش پزشکی احتکار شده در شورآباد کهریزک کشف شد. در این ۲ انبار تعداد ۲۸ میلیون انواع دستکش پزشکی و سایر تجهیزات احتکار شده کشف شد.
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۲
۲ انبار بزرگ دستکش پزشکی احتکار شده در شورآباد کهریزک کشف شد. در این ۲ انبار تعداد ۲۸ میلیون انواع دستکش پزشکی و سایر تجهیزات احتکار شده کشف شد.
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۲
۱