هند هفتاد و یکمین سالگرد روز جمهوری در این کشور را با نمایش ابعاد مختلف توان‌های نظامی و میراث فرهنگی خود جشن گرفت.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۱
هند هفتاد و یکمین سالگرد روز جمهوری در این کشور را با نمایش ابعاد مختلف توان‌های نظامی و میراث فرهنگی خود جشن گرفت.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۱
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو