صبح امروز هواپیمای شرکت کاسپین که از تهران روانه ماهشهر شده بود، پس از فرود، از باند فرودگاه خارج شد! رویدادی که منجر به وارد آمدن خساراتی به هواپیما شد اما آن گونه که گزارش‌ها نشان می‌دهد، خوش‌بختانه فرجام تلخی نداشته و ختم به خیر شده است.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۸
صبح امروز هواپیمای شرکت کاسپین که از تهران روانه ماهشهر شده بود، پس از فرود، از باند فرودگاه خارج شد! رویدادی که منجر به وارد آمدن خساراتی به هواپیما شد اما آن گونه که گزارش‌ها نشان می‌دهد، خوش‌بختانه فرجام تلخی نداشته و ختم به خیر شده است.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۸
۰

هواپیمای شرکت کاسپین از باند فرودگاه ماهشهر خارج و در بلواری در مجاورت فرودگاه متوقف شد!