با موافقت نمایندگان؛
نمایندگان مجلس مقرر کردند، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور می‌کنند، مکلف هستند پنج‌درصد(۵%) بهاء بلیط را به‌عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ کنند.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۸
نمایندگان مجلس مقرر کردند، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور می‌کنند، مکلف هستند پنج‌درصد(۵%) بهاء بلیط را به‌عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ کنند.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۸
۰

در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، فصل مربوط به عوارض برون شهری مسافر به تصویب رسید.
بر این اساس اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور میکنند، مکلفند پنج‌درصد(۵%) بهاء بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ کنند.

بر اساس ماده ۳۴، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی(به استثناء ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند پنج‌درصد(۵%) بهاء بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورت-حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند.
واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دودرصد(۲%) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

طبق ماده ۳۵، مالیات و عوارض موضوع این فصل به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد (۳۰) و (۳۲) این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.

بر اساس ماده ۳۶، احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، در رابطه با مالیات و عوارض ‌موضوع این فصل به استثناء مواد (۳۱) و (۳۴) و فصل ششم جاری است. ‌
احکام موضوع مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶) و (۲۱۸) و (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده (۲۹) و مالیات و عوارض موضوع ماده (۳۰) و مالیات موضوع ماده (۳۲) این فصل جاری می باشد.

طبق ماده ۳۷، سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو