رییس جمهور در جلسه هئیت دولت گفت: آمریکا با ترور سردار سلیمانی، دنبال اهدافی در منطقه و داخل آمریکا بودکه شکست خورد.
۱۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۲
رییس جمهور در جلسه هئیت دولت گفت: آمریکا با ترور سردار سلیمانی، دنبال اهدافی در منطقه و داخل آمریکا بودکه شکست خورد.
۱۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۲
۱