پیشنهاد پارسینه
سهم حامل های انرژی عمده از جمله بنزین و گاوزئیل در زیر بخش های کشاورزی در این داده نما ،مورد بررسی قرار گرفته است.
۰۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴
۰

سهم مصرف بنزین و گازوئیل در زیربخش های کشاورزی + اینفوگرافیک

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو