پیشنهاد پارسینه
حدود یکصد سال پیش یک کشتی در آبهای منتهی به آبشار نیاگارا غرق شد. در طول یک قرن پیش، این کشتی از آبشار نیاگارا آویزان مانده بود اما وزش بادهای شدید و بارندگی های شدید در روزهای اخیر سبب فروافتادن این کشتی شد. در سال هزار و نهصد و هجده این کشتی در میان صخره های آبشار نیاگارا گرفتار شد.
۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۲
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو