پیشنهاد پارسینه
چند نفر از سرنشینان یک خودرو در بیرجند که سرگرم دنیای مجازی بودند در یک لحظه بی احتیاطی راننده جانشان را ز دست دادند.
۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۷
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو