پیشنهاد پارسینه
ببری که یکی از دندان هایش شکسته شده بود در یک پناهگاه حیوانات در آلمان جراحی و دندان طلا برای او نصب شد.
۰۸ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۳
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو