پیشنهاد پارسینه
با تأیید بیمه مرکزی:
به گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان؛ با ارسال تأییدیه بیمه مرکزی سطح توانگری مالی این شرکت همچنان در سطح اول صنعت بیمه قرار دارد.
۰۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۶
۰

براساس این گزارش نسبت توانگری مالی بیمه پارسیان که در سال‌های اخیر همواره در سطح اول توانگری مالی قرار داشته و در متن تأییدیه بیمه مرکزی که در راستای اجرای ماده ۶ نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه برای بیمه پارسیان ارسال شده است به صورت‌های مالی سال ۹۷ و همچنین محاسبات و تعدیلات جدید اشاره شده که بر اساس آن بیمه پارسیان ضمن ارتقای نسبت توانگری مالی خود همچنان در سطح اول توانگری مالی صنعت بیمه کشور با عدد ۱۲۰ به کار خود ادامه می‌دهد.

سبد پرتفوی مناسب، رشد فروش و مدیریت ریسک حرفه‌ای از جمله مواردی هستند که بیمه پارسیان همواره سعی کرده در فعالیت بیمه گری خود رعایت نماید تا همچنان به عنوان یک شرکت توانمند و حرفه‌ای در صنعت بیمه کشور جایگاه خود را حفظ کند.

روابط عمومی بیمه پارسیان

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو