۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۷
۲

 

نظرات
شیرین صفوی
بفرما ، حالا این درد داشت !!!!!!! تمام این سالها محروم بودیم !!!!!!! حتما باید با قطعنامه و زور و اجبار و حرف و حدیث به قوانین جامعه جهانی رسید !!!!!!!البته باز من نتونستم بلیط گیر بیارم ، انشالله ادامه پیدا کنه ، انشاالله بازی بعد و انشالله دربی بعد !!!
استافیل
ستم نیست ملتی چنین بهره مند از مهر و شور را از هم دور و دشمن نگه داشتن؟!

ببینند آنها که سالهاست ملت را به مرد و زن، باحجاب و بی حجاب، حزب اللهی و غیر آن، مسلمان و نامسلمان، شهری و روستایی، خودی و ناخودی و خس و خاشاک و ... دسته دسته خواسته اند ...
ارسال نظر