وزارت اقتصاد در کتابی تحت عنوان "گزارش اهم عملکرد و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی" مهم ترین سیاست ها و برنامه های عملیاتی و اجرایی معاونت ها و سازمان های تابعه را تشریح کرد.
۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۲
وزارت اقتصاد در کتابی تحت عنوان "گزارش اهم عملکرد و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی" مهم ترین سیاست ها و برنامه های عملیاتی و اجرایی معاونت ها و سازمان های تابعه را تشریح کرد.
۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۲
۰

اهم عملکرد دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی + اینفوگرافیک

روابط اقتصادی خارجی 

اهم عملکرد دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی + اینفوگرافیک

ارتقای توان تولید ملی و بهبود کسب و کار

اهم عملکرد دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی + اینفوگرافیک

اصلاح نظم بانکی

اهم عملکرد دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی + اینفوگرافیک

هسته‌های اندیشه‌ورزی

اهم عملکرد دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی + اینفوگرافیک

بازار سرمایه

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو