پیشنهاد پارسینه
اردوگاه موریا ظرفیت پذیرش سه هزار نفر را دارد، اما حدود ۱۲ هزار پناهجو از کشور‌هایی نظیر ایران، افغانستان و سوریه، در شرایط دشواری در چادر‌ها و کانتینر‌ها در آن زندگی می‌کنند.
۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۴
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو