پیشنهاد پارسینه
با تصویب سی امین دستور جلسه کمیسیون نامگذاری صورت گرفت:
اعضای شورای شهر با تغییر نام 24خیابان و کوچه در شهر موافقت کردند. بررسی دستور جلسه سی ام کمیسیون نامگذاری و تغییر اماکن عمومی شهر تهران در دستور کار یکصدو شصت و هفتمین جلسه شورا قرار گرفت.
۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۴
۰

 

حجت نظری عضو کمیسیون نامگذاری پیشنهادات تغییر نام کوچه ها و خیابان های سطح شهر تهران را قرائت کرد و بر اساس رای اعضای شورا نام 24 خیابان و کوچه به شرح زیر و بدون رای مخالف به تصویب رسید.

خیابان گلابدره در محدوده دربند واقع در منطقه ۱ شهرداری تهران بنام پیشنهادی استاد محمود گلابدره ای،

خیابان فرجام در محدوده میرداماد واقع در منطقه ۳شهرداری تهران بنام پیشنهادی توانبخشی

کوچه علی آبادی در محدوده ولیعصر (عج)واقع در منطقه ۱۱شهرداری تهران بنام پیشنهادی "آتش نشان شهید محسن روحانی"

خیابان صف در محدوده سپهسالار واقع در منطقه ۱۲ شهرداری تهران بنام پیشنهادی سپهسالار

کوچه گلستان هفتم در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵ شهرداری تهران بنام پیشنهادی "شهید محمدرضا هاشمی"(با حفظ شماره)

کوچه گلاب شکر در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵شهرداری تهران بنام پیشنهادی "شماره ۳" با حفظ شماره

کوچه لالویی در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵شهرداری تهران بنام پیشنهادی "شماره ۵ "با حفظ شماره

کوچه کرمعلی در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵شهرداری تهران بنام پیشنهادی "شماره ۹ "با حفظ شماره

کوچه مولایی در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵ شهرداری تهران بنام پیشنهادی "شماره ۱۲" با حفظ شماره

کوچه بهرامی در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵شهرداری تهران بنام پیشنهادی "شماره ۱۷ "با حفظ شماره

کوچه شریفی در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵شهرداری تهران بنام پیشنهادی "شماره ۱۸"با حفظ نام

کوچه شاه محمدی در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵شهرداری تهران بنام پیشنهادی "شماره ۱۹"با حفظ نام

کوچه میرزایی در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵شهرداری تهران بنام پیشنهادی "شماره ۲۱"با حفظ نام

کوچه شریفی نژاد در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵شهرداری تهران بنام پیشنهادی شماره ۲۲ با حفظ نام

کوچه فاطمی در محدوده نبرد جنوبی واقع در منطقه ۱۵ شهرداری تهران بنام پیشنهادی شماره ۲۳ با حفظ نام

خیابان جدیدالاحداث در محدوده ۱۳ آبان واقع در منطقه ۲۰شهرداری تهران بنام پیشنهادی شهید علی پریشانی

خیابان بی نام در محدوده باغ قوام واقع در منطقه ۲۰شهرداری تهران بنام پیشنهادی باغ قوام

خیابان بی نام در محدوده باغ قوام واقع در منطقه ۲۰شهرداری تهران بنام پیشنهادی بهار ترنج

خیابان بی نام در محدوده باغ قوام واقع در منطقه ۲۰ شهرداری تهران بنام پیشنهادی بیدمشک ۱

خیابان بی نام در محدوده باغ قوام واقع در منطقه ۲۰شهرداری تهران بنام پیشنهادی بیدمشک ۲

خیابان بی نام در محدوده باغ قوام واقع در منطقه ۲۰شهرداری تهران بنام پیشنهادی بیدمشک ۳

خیابان بی نام در محدوده باغ قوام واقع در منطقه ۲۰شهرداری تهران بنام پیشنهادی بیدمشک ۴

خیابان بی نام در محدوده باغ قوام واقع در منطقه ۲۰شهرداری تهران بنام پیشنهادی بیدمشک ۵

خیابان بی نام در محدوده باغ قوام واقع در منطقه ۲۰شهرداری تهران بنام پیشنهادی بیدمشک ۶

 

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو