پیشنهاد پارسینه
همه مراجع (به جزسیستانی و صافی): کسى که نمى‌خواهد در مسجدى نماز بخواند اگر نداند حوض آن را براى همۀ مردم وقف کرده‌اند یا براى کسانى که در آنجا نماز مى‌خوانند، نمى‌تواند از حوض آن وضو بگیرد، ولى اگر معمولاً کسانى هم که نمى‌خواهند در آن جا نماز بخوانند از حوض آن وضو مى‌گیرند مى‌تواند از حوض آن وضو بگیرد.
۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۲
۰

حکم وضو در مسجدی که قصد نماز خواندن در آن ندارد

اگر معمولاً کسانى هم که نمى‌خواهند در آن جا نماز بخوانند از حوض آن وضو مى‌گیرند و کسى منع نمى‌کند مى‌تواند از حوض آن وضو بگیرد.

آیت الله صافى: و اگر اختصاص هم معلوم نباشد، احوط این است که از آن وضو نگیرد مگر این که از وضوى کسانى که نمى‌خواهند در آن مسجد نماز بخوانند و بطور معمول از آن وضو مى‌گیرند اطمینان به عدم اختصاص حاصل شود.

پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع، ج. ۱، مسأله ۲۶۹
 
منبع:انوارطاها
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو