پیشنهاد پارسینه
در این موارد جواب سلام واجب نیست
۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۰
۰

سلام کردن

۱. پاسخ سلام کسی که به قصد شوخی سلام نموده، واجب نیست.
۲. پاسخ سلام با واسطه واجب نیست هر چند مستحب است خطاب به واسطه گفته شود: «علیک و علیه السلام». (سلام با واسطه: فلانی به تو سلام رساند.)
۳. اگر کسی به نمازگزار با شکل غلط سلام کند، بطوری که سلام حساب نشود، جواب او واجب نیست.
۴. جواب سلام در رسانه ها، پیامک، نامه و ... از نظر مشهور فق‌ها واجب نیست.

پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع، م. ۱۱۴۳.
 
 
منبع:انوارطاها
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو