پیشنهاد پارسینه
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور مربوط به استان لرستان با ٢،٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ٠.٤ درصد کاهش است.
۰۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۳
۰

به گزارش مرکز آمار ایران، در مرداد ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوار‌های کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٨٠،٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٦ درصد افزایش نشان می‌­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور مربوط به استان لرستان با ٢.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ٠.٤ درصد کاهش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های کشور ٤١.٦ درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (٥٤.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٣٤.٦ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٨ برای خانوار‌های کشور به عدد ٤٢.٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (٥٠.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (٣٥.٧ درصد) است.

خانوار‌های شهری

در مرداد ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوار‌های شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ١٧٩،٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٧ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های شهری مربوط به استان لرستان با ٣.١ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ٠.٤ درصد کاهش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های شهری کشور ٤٠.٨ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های شهری مربوط به استان ایلام (٥٣.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٣٢.٥ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٨ برای خانوار‌های شهری به عدد ٤١.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥٠.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (٣٥.٤ درصد) است.

خانوار‌های روستایی

در مرداد ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوار‌های روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ١٨٧،١ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٣ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های روستایی مربوط به استان لرستان با ٢.١ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با ١.٠ درصد کاهش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های روستایی ٤٦.١ درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (٥٩.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٤٠.٦ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٨ برای خانوار‌های روستایی به عدد ٤٦.٦ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (٥٥.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ البرز (٣٩.١ درصد) است.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو