پیشنهاد پارسینه
شیر مادر نــه تنـها بـرای پاسـداری از سـلامت انسـان در دوران کودکـــی مــورد اسـتفاده قـرار مـی گـیرد، بلکـه بــرای دوران نوجوانی، جوانی، میانسالی و حتی سالمندی نـیز زمینه سـاز صحـت و سـلامت انســـان است.
۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۶
۰

تاثیر تغذیه با شیر مادر از دیدگاه روانشناسی

 شــیرمادر بــا گذشــت زمـــان ارزش تغذیه‌ای خود را از دست نمی‌دهد و حتی در سال دوم زندگی هم منبع انــرژی شـیرخوار است، به طوری که می‌تواند تا یک سوم نیـاز انرژی او را تــأمین کنـد.

یـک دهـه قبـل به گفته «کوئیلونوولـو» روانپزشـک کودکـــان، کودکی که تا ســن دو سـالگی بـا شـیرمادر تغذیه می‌شود، خوشبخت است، کودکانی که بــه مـدت طولانی‌تر از شــیرمادر تغذیـه شـده باشـند، دلبسـتگی بیشـتر و ارتبـاط نزدیکتـری بــا والدین خود دارند، نخستین ساعات پس از تولد بهترین زمان بـرای ایجـاد رابطـه عـاطفی اسـت، مکیـــدن پستان پس از زایمان، باعث عشق و علاقه بیشتر مادر بــه نـوزاد می‌شـود.

زمانی که مادران لذت دهانی کودک را از طریـق غـذا دادن ارضاء می‌کنند، کودکان به آنان وابسته می‌شـوند و نرمـی، شور و شـوق و مهربـانی مـادر در کـودک احـساس امنیـت بیـشـتری ایـجاد کرده و وابـسـتگی سـالم در او تـ ـوسعه می‌یابد.

تحقیقات بر اهمیت وابستگی و پیوند متقابل مـادر، کودک تأکید می‌کند و مراقبت‌های مادرانـه و تـأثیر آن در رشد یافتگی کودک را نشان می‌دهد، دلبـستگی ایمـن یـک سـبک سالم دلبستگی است که افـراد را قـادر مـی سـازد در زمـان مناسب با دیگران به طور خودگردان و مناسب تعامل داشـته باشد.

دلبستگی ایمن با ساز و کار نظارتی درونـی مـشخص می‌شود که اجازه می‌دهد افـراد بـه طـور انعطـاف پـذیر و سازنده روابط بین فردی خود را بهبود ببخشند، پژوهش‌ها نشان می‌دهد سبک‌های متفـاوت دلبـستگی نا ایمن، بـا انـواع مشکلات بین فردی و عزت نفس پایین تـر ارتبـاط دارد و تجارب بین فردی در سال‌های اولیه زندگی، کـارکرد بین فردی در زندگی آینده و شیوه‌های تعـدیل پریـشانی را تحت تاثیر قرار می‌دهـد.


همچنین پژوهش‌ها نشان داده انـد کودکـانی کـه از شـیر مـادر تغذیه شده اند، نمرات بهتری در ریاضـی، امـلاء، خوانـدن و نوشتن کسب می‌کنند و افزایش طول مدت شیردهی با افزایش رشد شناختی کودکان همراه است. 
 
 
منبع:بهداشت نیوز
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو