پیشنهاد پارسینه
کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، باشگاه نساجی را در پرونده سعید خردمند محکوم کرد.
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۱
۰

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته تعیین وضعیت فدراسیون پس از بررسی پرونده سعید خردمند از باشگاه نساجی، دعوی خواهان را ثابت دانست و حکم به محکومیت خوانده (باشگاه نساجی) به پرداخت مبلغ ۹۷۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان (سعید خردمند) در مهلت ۳۰ روزه صادر کرد.

این رأی قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون به مدت هفت روز خواهد بود.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو