آیات عظام امام، رهبری: اگر به مقدار سرانگشت باشد، جایز است.
۲۱ تير ۱۳۹۸ - ۰۶:۰۰
۰
آیت الله بهجت: بنابر احتیاط واجب اگر به مقدار سرانگشت باشد، کافی است.

آیت الله سیستانی: اگر مجموع آن به مقدار مسمای سجده باشد، صحیح می‌باشد.

آیت الله تبریزی: اگر مجموع آن به مقدار مسمای سجده باشد و اجزاء آن از هم دور نباشد، صحیح می‌باشد.

آیات عظام وحید، خویی: اگر نپخته و اجزاء آن از هم دور نباشد و مجموع آن به مقدار مسمای سجده باشد، صحیح می‌باشد.

آیت الله نوری: اگر پخته نشده باشد، صحیح است.

آیات عظام صافی، فاضل، گلپایگانی، اراکی: اگر مجموع آن به مقدار سرانگشت و پخته نشده باشد، صحیح است.

آیت الله مکارم: بر پخته و غیر پخته اشکالی ندارد.

نکته: باید توجه داشت که دانه‌های تسبیح نباید رنگی داشته باشد که مانع محسوب شود.

پی نوشت:

امام، تحریرالوسیله، سجده، م. ۱. آیت الله بهجت، وسیلة النجاة، م. ۷۳۵. آیات عظام سیستانی، وحید، تبریزی، خویی: منهاج الصالحین، الصلاة، فصل السادس. آیات عظامصافی، گلپایگانی: هدایة العباد، م. ۷۹۶. آیات عظام نوری، مکارم، اراکی: عروة الوثقی، السجود، م. ۱. جامع احکام، رضوی، م. ۲۷۹.
 
منبع:انوارطاها
آیات عظام امام، رهبری: اگر به مقدار سرانگشت باشد، جایز است.
آیت الله بهجت: بنابر احتیاط واجب اگر به مقدار سرانگشت باشد، کافی است.

آیت الله سیستانی: اگر مجموع آن به مقدار مسمای سجده باشد، صحیح می‌باشد.

آیت الله تبریزی: اگر مجموع آن به مقدار مسمای سجده باشد و اجزاء آن از هم دور نباشد، صحیح می‌باشد.

آیات عظام وحید، خویی: اگر نپخته و اجزاء آن از هم دور نباشد و مجموع آن به مقدار مسمای سجده باشد، صحیح می‌باشد.

آیت الله نوری: اگر پخته نشده باشد، صحیح است.

آیات عظام صافی، فاضل، گلپایگانی، اراکی: اگر مجموع آن به مقدار سرانگشت و پخته نشده باشد، صحیح است.

آیت الله مکارم: بر پخته و غیر پخته اشکالی ندارد.

نکته: باید توجه داشت که دانه‌های تسبیح نباید رنگی داشته باشد که مانع محسوب شود.

پی نوشت:

امام، تحریرالوسیله، سجده، م. ۱. آیت الله بهجت، وسیلة النجاة، م. ۷۳۵. آیات عظام سیستانی، وحید، تبریزی، خویی: منهاج الصالحین، الصلاة، فصل السادس. آیات عظامصافی، گلپایگانی: هدایة العباد، م. ۷۹۶. آیات عظام نوری، مکارم، اراکی: عروة الوثقی، السجود، م. ۱. جامع احکام، رضوی، م. ۲۷۹.
 
منبع:انوارطاها
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید